PDF-ul inteligent pentru situatiile financiare la 31 Decembrie 2012 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial


S1015S1014-S1015-S1016-S1017 Situaţii financiare la 31 decembrie 2012 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2012 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Formatul electronic constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier cu extensia xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, declaraţia de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

În atenţia persoanelor juridice fără scop patrimonial – referitor la încheierea exerciţiului financiar al anului 2012

 • 1. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea.
 • 2. Situaţiile financiare anuale cuprind:
  • bilanţ (cod F10),
  • contul rezultatului exerciţiului (cod F20).
 • 3. Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
  • bilanţ prescurtat (cod F10),
  • contul prescurtat al rezultatului exerciţiului (cod F20).
 • 4. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de următoarele formulare:
  • Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar (Nota 3),
  • Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial (Nota 1.1),
  • Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile economice (Nota 1.2).
 • 5. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
 • 6. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum şi de procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, semnate şi ştampilate, conform legii.
 • 7. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
 • 8. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate însoţite de înscrisurile prevăzute la pct. 6 şi 7 se depun, în format electronic şi în format hârtie, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
 • 9. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi, indiferent de modalitatea de depunere, constă întrun fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia prevăzută la pct. 7, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.
 • 10. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
 • 11. Potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.
 • 12. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale ale organizaţiilor fără scop patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice, încadrate în categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din acelaşi act normativ, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.
 • 13. Termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
 • 14. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională –CAEN.
 • 15. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, nu întocmesc situaţii financiare anuale.

Sursa: ANAF

Cititori :2989
Costin Pietraru (1382 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

Leave a Reply


8 − 6 =