Contabilitate

Procedura de aplicare a TVA la incasare

Procedura de aplicare a TVA la incasare
Laurentiu Ianculescu

1330006541_0

 • 1.       Aspecte generale

Sistemul TVA la incasare se aplica obligatoriu de catre persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, sunt inregistrate in scopuri de TVA si care au realizat in anul precedent o cifra de afaceri mai mica de 2.250.000 lei sau care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului (incepand cu 2013).

Operatiunile supuse  sistemului TVA la incasare sunt operatiunile supuse taxarii in Romania, cu exceptia: operatiunilor neimpozabile in Romania, operatiunilor scutite de TVA, operatiunilor supuse regimurilor speciale, operatiunilor supuse taxarii inverse, operatiunilor realizate catre un beneficiar afiliat si livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare, este incasata partial sau total in numerar.     

Important

Chiar daca o firma nu este persoana eligibila la aplicarea TVA la incasare incepand cu anul 2013, va trebui sa aplice prevederile Codului Fiscal privind TVA la incasare pentru achizitiile facute de la furnizori/prestatori care aplica sistemul TVA la incasare.   

 1. 2.   Fluxuri pentru o firma cu CA > 500.000 eur

a)   Achizitii de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare:

Deducerea TVA se face la plata,  cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 134^2 alin 6 (cele de mai sus “cu exceptia”) excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare.

b)  Achizitii de la persoane care nu aplica sistemul TVA la incasare:

Deducerea TVA se face conform regulilor generale prevazute la art. 145 alin 1.

c)   Vanzari catre orice persoana:

Colectare TVA conform regulilor generale pentru operatiuni taxabile.

Prin urmare, dreptul de deducere a TVA, in cazul achizitiilor efectuate de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare, intervine la momentul achitarii catre acestea a taxei aferente si doar pentru taxa deductibila, cu exceptiile prevazute la art. 134^2 alin 6 (operatiuni supuse taxarii inverse, operatiuni supuse regimurilor speciale, livrari/prestari catre/de la persoane afiliate).

Pana la momentul achitarii ei catre furnizor/prestator TVA este evidentiata in contul 4428 “TVA neexigibila”, fiind dedusa partial/integral la momentul platii (4426=4428).

Pentru TVA nedeductibila nu se amana dreptul de deducere pana la plata acesteia si nu se inregistreaza in contul 4428

(ex. TVA nedeductibila 50% aferenta consumului de combustibil etc.).

 1. 3.   Operatiunile exceptate de la aplicarea TVA la incasare, pentru care se aplica regulile generale;

a)   livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;

b)   livrarile de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;

c)   operatiunile supuse regimurilor speciale prevazute la art. 152^1 – 152^3;

d)   livrarile de bunuri/prestarile de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare;

e)   livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

Astfel:

a)In cazul platilor in numerar pentru valoarea partiala/totala a livrarii de bunuri/prestarii de servicii, pana la data emiterii facturii, se aplica regula generala, respectiv se deduce TVA aferenta platii la momentul inregistrarii facturii. Daca ulterior emiterii facturii se incaseaza in numerar contravaloarea partiala sau integral a acesteia, pentru taxa aferenta se aplica regulile TVA la incasare, respectiv taxa neachitata se inregistreaza ca neexigibila urmand a fi dedusa(4426=4428) la momentul platii.

Pot fi intalnite astfel urmatoarele situatii:

1. In cazul facturilor din deconturile de deplasari, care se presupune ca sunt achitate pana la/la data emiterii lor, se va inregistra TVA deductibila(nedeductibila in functie de situatie) la momentul/data inregistrarii lor(ca si pana acum fara a inregistra tva neexigibila);

2. In cazul facturilor platite partial in numerar pana la/la data emiterii, dar integral in perioada/luna, se poate inregistra direct TVA deductibila(chiar daca pe factura se mentioneaza” TVA la incasare” la momentul emiterii ei, pentru partea neincasata, dar se stie ca urmeaza a se plati si diferenta in aceeasi perioada/luna);

3. In cazul facturilor platite prin banca partial pana la/la data emiterii dar integral in perioada/luna, se poate inregistra direct TVA deductibila(ca si pana acum), chiar daca se mentioneaza “TVA la incasare” pentru partea neincasata, dar se stie ca urmeaza a se plati si diferenta pana la finele lunii;

4. In situatia facturilor platite partial in numerar sau prin banca in cursul unei luni, diferentele urmand a fi achitate in perioada/perioadele urmatoare, se va inregistra TVA neexigibila pentru intreaga suma, chiar daca pe factura se mentioneaza TVA la incasare doar pentru suma neincasata, urmand ca decontarea sa se faca la sfarsitul lunii(4426=4428) pentru suma platita, pe baza situatiei/jurnalului de cumparari;

5. Pentru facturile primite si neachitate in perioda/luna, de asemenea se va inregistra TVA neexigibila pentru intreaga suma (care ar trebui mentionat si pe facturi), urmand ca decontarea (4426=4428) sa se faca in perioda/perioadele urmatoare, pe masura achitarii lor.

b)           In cazul achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane afliate(definite cf. art 7, alin. 21 din CF), TVA se deduce/inregistreaza conform regulilor generale si nu la plata acesteia.  Acestia nu ar trebui sa inscrie pe facturi, pentru valoarea neincasata a acestora, “TVA la incasare”, cf prevederilor art. 155 alin 19 din CF.

 1. 4.           Reguli pentru facturile totale/partiale emise inainte de intrarea/iesirea din sistemul TVA la incasare;

a)           Pentru facturile emise pentru contravaloarea totala a livrarii/prestarii, indiferent daca au fost sau nu incasate si pentru care faptul generator intervine dupa intrarea in sistem, se aplica regulile generale referitoare la exigibilitate(deductibilitate in cazul nostru pentru achizitii). Prin urmare pentru facturile primite de la furnizori/prestatori, emise de catre acestia inainte de intrarea lor in sistem, TVA-ul se deduce conform regulilor generale (la data livrarii/prestarii sau data emiterii facturii inainte de data livrari/prestarii).

b)   Pentru facturile emise pentru contravaloarea partiala a livrarii/prestarii, indiferent daca au fost sau nu incasate si pentru care faptul generator intervine dupa intrarea in sistem, se aplica regulile generale referitoare la exigibilitate(deductibilitate in cazul nostru pentru achizitii) si doar pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sitem se aplica sistemul TVA la incasare. Prin urmare pentru facturile partiale primite de la furnizori/prestatori, emise de catre acestia inainte de intrarea lor in sistem, TVA se deduce conform regulilor generale(la inregistrarea facturii) si doar pentru facturile de diferenta emise dupa data intrarii in sistem se aplica TVA la incasare (se deduce TVA la plata).

c)   Pentru facturile totale/partiale emise de  furnizori/prestatori inainte de iesirea acestora din sitem, indiferent daca au fost sau nu incasate si pentru care faptul generator(livrarea/prestarea) intervine dupa iesirea din sistem, se continua aplicarea sistemului TVA la incasare, pana la plata integrala a acestora si numai pentru diferentele facturate dupa data iesirii din system se aplica regulile generale privind exigibiliatea/deductibilitatea TVA.

 1. 5.   Reguli de atribuire a incasarii/platii

Pentru facturile partiale primite inainte de intrarea furnizorului in sistemul TVA la incasare, neplatite integral inainte de intrarea in sistem, orice suma incasata/platita dupa intrarea furnizorului/prestatorului in sistemul de TVA la incasare se atribuie mai intai partii din factura neincasata/neplatita pana la intrarea in sistem atat la furnizor cat si la beneficiar. Prin urmare daca inainte de intarea in sistem, furnizorul/prestatorul emite o factura partiala pentru o livrare de bunuri/prestare de servicii, pentru care factura finala este emisa dupa data intrarii acestuia in sistem, plata/platile efectuate pentru cele doua facturi dupa intrarea in sistem, vor stinge mai intai factura neplatita pana la intrarea in sistem si apoi factura de diferenta emisa dupa data intrarii in sistem.

 1. 6.   Calculul TVA deductibila in cazul platilor partiale

Pentru determinarea taxei deductibile  aferente platii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se aplica procedeul de calcul prevazut la art. 1342 alin. (8) din Codul fiscal(procedeul sutei marite). Astfel pentru determinarea taxei deductibile aferente platii partiale/totale a unei facturi pentru care s-a aplicat sistemul TVA la incasare (4426=4428) se aplica formula: TVA = suma platita X 24/124 sau suma platita/1.24*0.24.

 1. 7.   Stabilirea datei platii in functie de modalitatile de plata(in functie de care se va deduce TVA);
 •  In cazul platilor efectuate  prin instrumente de plata de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie şi bilet la ordin, data platii  este:

– data inscrisa in  extrasul  de cont  sau alt document asimilat acestuia  in situatia in care   cumparatorul este emitentul instrumentului de plata;

-data girului catre furnizor/prestator, in situatia in care cumparatorul nu este emitentul instrumentului de plata,  fiind obligatorie pastrarea unei copii a instrumentului de plata .

 • In cazul platilor prin carduri de debit sau de credit, data platii este data inscrisa in  extrasul  de cont sau alt document asimilat acestuia.
 • In cazul platilor  prin banca de tipul  transfer-credit,  data platii este data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia;
 • In cazul cesiunii de crente – data platii este data cesiunii creantei de catre beneficiar pentru plata achizitiilor sale.
 • In cazul compensarii data platii este data ordinului de compensare, sau a procesului verbal de compensare.
 1. 8.   Justificarea deducerii TVA pentru achizitiile facute de la furnizori/prestatori care aplica sistemul TVA la incasare.

Se face cu factura si dovada platii TVA aferenta achizitiei efectuate.

 1. 9.   Ajustarea bazei impozabile in cazul reducerilor de pret, a anularii contractelor, altor evenimente;
 • In situatii precum reduceri de preturi, anularea totala sau partiala a unui contract, alte evenimente prevazute la art. 138 din Codul fiscal, care intervin ulterior facturarii, contribuabilii vor emite facturi in care inscriu cu semnul minus baza impozabila şi TVA aferenta acestor operatiuni, chiar daca TVA nu a devenit exigibila la data respectiva.
 •  Ca regula, atat la beneficiar cat şi la furnizor/prestator, se ajusteaza mai intai taxa neexigibila şi doar in situatia in care nu mai exista diferente de taxa neexigibila se ajusteaza taxa colectata la furnizor/prestator, respectiv taxa deductibila la beneficiar.
 1. 10.       Jurnalele pentru cumparari

In cazul achizitiilor facute de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare, se vor inregistra in jurnalul pentru cumparari facturile primite pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea respectiv deductibilitatea taxei nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura.

De asemenea se vor inregistra in jurnalul pentru cumparari si urmatoarele informatii:

a) numarul şi data documentului de plata;

b) valoarea integrala a contravalorii achizitiei de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;

c) baza impozabila şi taxa pe valoarea adaugata aferenta;

d) valoarea platita, inclusiv TVA şi corespunzator baza impozabila şi TVA exigibila;

f) diferenta reprezentand baza impozabila şi TVA neexigibila;

Facturile care au TVA neexigibila integral sau partial (neplatite) vor fi preluate in fiecare jurnal pentru cumparari pana cand taxa devine integral exigibila/deductibila ca urmare a platii, cu mentionarea inforatiilor de mai sus.

Jurnalele de TVA nu sunt formulare tipizate stabilite de MF, fiecare persoana impozabila putand sa-si stabilesca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila si asigura intocmirea decontului de TVA.

 1. 11.        Prevederi referitoare la obligatiile furnizorilor/prestatorilor care aplica sistemul TVA la incasare, la intocmirea documentelor;

Furnizorii/prestatorii care aplica sistemul TVA la incasare, au obligatia de a inscrie pe facturile emise mentiunea “TVA la incasare” pentru taxa neexigibila (neincasata) la data emiterii facturii.


In situatia in care furnizorul/prestatorul este inscris in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare la data emiterii unei facturi dar omite sa inscrie mentiunea”TVA la incasare“, deşi operatiunea respectiva nu este exclusa de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin.(6) din Codul fiscal, beneficiarul are obligatia sa exercite dreptul de deducere in conformitate cu prevederile art 145 alin. (11) din Codul fiscal.

Prin urmare acolo unde exista banuiala ca furnizorul/prestatorul poate fi persoana obligata la aplicarea sistemului TVA la incasare, dar nu a inscris pe o factura mentiunea “TVA la incasare” pentru suma neincasata, ar trebui verificat si in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare (pe site-ul MF).

Procedura de lucru pentru o firma cu CA > 500.000 EUR

a)  Aplicabilitate

Aplicarea sistemului TVA la incasare, se va face doar pentru achizitiile facute de la furnizori/prestatori care aplica/sunt obligate sa aplice sistemul TVA la incasare incepand cu anul 2013.

b)  Verificarea aplicabilitatii sistemului TVA la incasare.

Sistemul TVA la incasare presupune amanarea dreptului de deducere a TVA pentru achizitiile taxabile facute de la furnizori/prestatori care aplica sistemul TVA la incasare, pana la plata acesteia(a TVA). Amanarea drepului de deducere a TVA se face doar pentru partea deductibila, nu si pentru TVA nedeductibila(ex. TVA  nedeductibila aferenta consumului de combustibil, etc.).

Verificarea aplicabilitatii sistemului TVA la incasare in cazul nostru, presupune:

verificarea documentelor (facturilor) primite de la furnizori, in sensul identificarii acelor sume pentru care se amana dreptul de deducere a TVA pana la plata acestuia. Furnizorii/prestatorii care aplica sistemul TVA la incasare sunt obligati sa inscrie pe facturi  mentiunea “TVA la incasare”, pentru operatiunile pentru care aplica sistemul TVA la incasare, pentru partea care nu a fost incasata(in numerar) pana in data emiterii facturii. 

– verificarea furnizorilor/prestatorilor din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare (de pe site-ul MFP), in cazul in care nu sunteti siguri ca furnizorul/prestatorul a facturat corect, aplicand sau nu  sistemul TVA la incasare.

-verificarea furnizorilor/prestatorilor in ceea ce priveste relatiile de afiliere. Persoanele impozabile afiliate nu trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre noi.

c)   Inregistrarea documentelor/facturilor, alocarea platilor.

 • In cazul facturilor achitate in numerar pana la data emiterii facturii de catre furnizor, nu se aplica sistemul TVA la incasare, aplicandu-se regulile generale de deducere a TVA (se inregistreaza ca si pana acum). Este si cazul facturilor din deconturi, care se presupune ca sunt achitate pana in/la data emiterii facturii.
 • In cazul facturilor platite partial in numerar pana la/la data emiterii, dar integral in perioada/luna, se va inregistra direct TVA deductibila(chiar daca pe factura se mentioneaza” TVA la incasare” la momentul emiterii ei, pentru partea neincasata, dar se stie ca urmeaza a se plati si diferenta in aceeasi perioada/luna (atentie la data platii).
 • In cazul facturilor platite prin banca partial pana la/la data emiterii dar integral in perioada/luna, se va inregistra direct TVA deductibila(ca si pana acum), chiar daca se mentioneaza “TVA la incasare” pentru partea neincasata, dar se stie ca urmeaza a se plati si diferenta pana la finele lunii (atentie insa la data platii/data din extras – sa fie in luna).
 • In situatia facturilor platite partial in numerar sau prin banca in cursul unei luni, diferentele urmand a fi achitate in perioada/perioadele urmatoare, se va inregistra TVA neexigibila pentru intreaga suma, chiar daca pe factura se mentioneaza TVA la incasare doar pentru suma neincasata, urmand ca decontarea sa se faca la sfarsitul lunii (4426=4428) pentru suma platita, pe baza situatiei/jurnalului de cumparari.
 • Pentru facturile primite si neachitate in perioda/luna, de asemenea se va inregistra TVA neexigibila pentru intreaga suma(care ar trebui mentionat si pe facturi ca si “TVA la incasare”), urmand ca decontarea(4426=4428) sa se faca in perioda/perioadele urmatoare, pe masura achitarii lor pe baza situatiei/jurnalului de cumparari.

Prin urmare inregistrarea in contabilitate, a achizitiilor efectuate de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare, se va face in functie de fiecare situatie (din cele prezentate mai sus), astfel:

-Facturile din deconturi se vor inregistra ca si pana acum alocandu-se codurile de TVA(T9) folosite(TVA deductibila -4426/sau nedeductibila dupa caz-635).

-Facturie achitate integral in perioada/luna in numerar/banca sau alta modalitate de plata, se vor inregistra ca si pana acum, alocandu-se codurile de TVA folosite.

ATENTIE!

Trebuie sa va asigurati ca se platesc integral in luna pentru a se inregistra astfel si de asemanea trebuiesc si alocate.

Avand in vedere ca in jurnalul de cumparari trebuiesc evidentiate o serie de informatii noi privind aceste operatiuni, unele dintre acestea reportate luna de luna pana la plata/deducerea integrala a TVA, printre care si platile efectuate in luna, alocarea platilor cu facturile primite/inregistrate pentru aceste operatiuni, trebuie facuta corect, evidentierea platilor in jurnalul de cumparari, facandu-se dupa aceste alocari. Pentru plati partiale de facturi, sumele din contul de furnizori se spliteaza, pentru o alocare corecta iar platile pentru astfel de facturi/parti de facturi nu trebuie sa ramana nealocate.

d)  Jurnalul de cumparari

Jurnalul pentru cumparari va trebui ca, pe langa informatiile cerute pana acum, sa cuprinda si informatii privind operatiunile pentru care se aplica sistemul TVA la incasare, necesare completarii decontului de TVA si anume:

-numarul şi data documentului de plata;

-valoarea integrala a contravalorii achizitiei de bunuri/prestarii de servicii,  inclusiv TVA;

-baza impozabila şi taxa pe valoarea adaugata aferenta;

-valoarea platita, inclusiv TVA şi corespunzator baza impozabila şi TVA exigibila;

-diferenta reprezentand baza impozabila şi TVA neexigibila;

Avand in vedere ca inserarea acestor informatii in formatul actual de jurnal, ar mari numarul de coloane si implicit dimensiunea acestuia, dar si datorita faptului ca urmarirea acestor informatii ar presupune reconfigurarea acestuia dar si a modului de inregistrare in SUN, o solutie ar fi de a urmari aceste operatiuni intr-un jurnal de cumparari distinct.

Acesta trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii(vezi modelul anexat):

– nr. curent;

– *nr. document;

– *data document;

– *denumirea furnizorului/prestatorului;

– *codul de TVA;

– *total document inclusiv TVA;

– *achizitii de bunuri si servicii  din tara, taxabile(baza si TVA);

– document de plata;

– valoare platita inclusiv TVA;

-operatiuni exigibile TVA 24%(baza si TVA);

– *operatiuni neexigibile TVA 24%(baza si TVA);

– operatiuni exigibile TVA 9%(baza si TVA);

– *operatiuni neexigibile TVA 9%(baza si TVA);

O parte a acestor informatii (*) trebuiesc reportate in jurnalul/jurnalele perioadelor urmatoare, in cazul in care factura nu este platita integral in perioada in care a fost primita si/sau perioadele urmatoare, pana la plata integrala a acesteia.

La operatiuni exigibile urmeaza a fi trecute baza si TVA aferente platilor efectuate in perioada, iar la operatiuni neexigibile baza de impozitare si TVA neexigibila aferenta sumelor neplatite. TVA neexigibila din contabilitate la sfarsitul fiecarei perioade ar trebui sa-i corespunda totalul TVA neexigibila din jurnalul de cumparari.

Intrucat la inregistrarea platilor catre furnizori(a bancii) este dificil de urmarit si inregistrat in contabilitate TVA deductibila(4426=4428) aferenta acestor plati pentru operatiuni/facturi pentru care se aplica sistemul TVA la incasare, solutia ar fi ca inregistrarea sa se faca la sfarsit de luna, pe baza informatiilor din jurnalul de cumparari (a platilor etc). Inregistrarea contabila (4426=4428) se va face pentru fiecare plata/furnizor in parte, avand ca referinta documentul de plata(extras etc.), alocandu-se totodata pe contul 4428 si codul furnizorului.

In cazul facturilor pentru care se aplica sistemul TVA la incasare si care cuprind atat operatiuni impozabile cat si operatiuni scutite, nedeductibile (ex. 50% tva combustibil), neimpozabile, ar trebui ca la momentul inregistrarii lor acestea sa fie impartite si alocate corespunzator pe coduri de TVA, inclusiv pe contul de furnizor aferent sumei pentru care se aplica sistemul TVA la incasare si de asemanea platile sa fie splitate pe contul de furnizor corespunzator acestor sume.

Inconvenientul este ca factura poate/va fi impartita astfel intre cele doua jurnale, o parte pe jurnalul general(cele scutite, nedeductibile) si cealalta parte pe jurnalul pentru operatiuni pentru care se aplica TVA la incasare.

 

 

Cititori :12950
Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1055 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contabilitate
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Contabilitate

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact