Declaratii

Formularul 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Formularul 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
Costin Pietraru

Ordinul OPANAF NR. 1.529/2012 contine modelul  şi conținutului formularului 097  “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”.

Art.1. – Se aprobă  modelul  şi conținutul formularului (097) “Notificare privind    aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, cod:14.13.01.10.11/s.i.,  prevăzut în anexa nr.1.
Art.2. – Instrucțiunile de completare a formularului de la art.1 sunt prevăzute în anexa nr.2.
Art.3. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului de la art.1 sunt prevăzute în anexa nr.3.
Art.4. –  Anexele nr.1‐3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.7. – Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației  şi Direcția generală  de administrare a marilor contribuabili, precum  şi direcțiile generale ale finanțelor publice județene  şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Formularul 097 este disponibil pe websiteul ANAF.

Instrucțiuni de completare a formularului (097) “ Notificare  privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au obligația să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art.156^3 alin.(11) şi alin.(12) din Codul fiscal.

Formularul (097) se utilizează  şi în situația prevăzută  de art.II alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea  şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitările de aplicare a sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.
În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” nu se depune de:

 • a) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate, din oficiu de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA;
 • b) persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispozițiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei;
 • c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent şi care continuă  aplicarea sistemului ca urmare a faptului că  cifra de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzut de lege:
a) pentru intrarea în sistem;

 • până pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei,
 • până pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi care nu depăşesc plafonul de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,
 • până pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent,

b) pentru ieşirea din sistem – până  la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.


Formularul se completează înscriindu‐se cu majuscule, citeț, corect şi complet, toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:

 • un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;
 • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:


Secțiunea „I. Felul notificării”
Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Secțiunea „II. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.
Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA ” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA atribuit potrivit art.153 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligația de a notifica organul fiscal.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secțiunea „III. Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal”  ‐  se completează  de către împuternicitul desemnat potrivit art.18 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare  şi se înscrie numărul  şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă  autentică  şi în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii
Caseta „Nume, prenume/Denumire”  ‐  se completează  cu datele privind numele  şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.
Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează  cu codul de identificare fiscală  atribuit imputernicitului/reprezentantului fiscal.
Secțiunea IV – „Aplicarea sistemului TVA la încasare” ‐ se completează de către persoana impozabilă care trebuie să  aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale  şi care are obligația să  notifice organului fiscal faptul că cifra de afaceri realizată, calculată potrivit dispozițiilor art. 134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, după cum urmează:

 • a) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul, aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit dispozițiilor art. II alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea  şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Notificarea se depune, în această situație, până  la data de 25 octombrie 2012, inclusiv.
 • b) persoana impozabilă  înregistrată  în scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) din Codul fiscal, în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri de la momentul înregistrării în scopuri de TVA până la sfârşitul anului 2012 nu depăşeşte plafonul, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de‐a doua perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv.
 • c) persoana impozabilă  înregistrată  în scopuri de TVA, conform art.153 alin.(9^1) din Codul fiscal, în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri, realizată  în cursul anului 2012 în perioada în care a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul, aplică  sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de‐a doua perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv.
 • d) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri realizată în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de‐a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, potrivit dispozițiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 25 ianuarie inclusiv, potrivit art. 156^3 alin.(11) din Codul fiscal. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, întrucât cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 nu depăşeşte plafonul, nu aplică  pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau în considerare operațiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate să depună notificarea în condițiile lit.a).

Secțiunea V – „Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”  ‐ se completează  de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi a cărei cifră de afaceri, calculată potrivit dispozițiilor art. 134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei.
Notificarea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 156^3 alin.(12) din Codul fiscal. Persoana impozabilă  aplică sistemul până  la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

Citeste tot OPANAF  1529/2012

Cititori :10363
Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


View Comments (1)

1 Comment

 1. Costin Pietraru

  Costin Pietraru

  octombrie 15, 2012 at 10:43 am

  Daca nu va descurcati in siteul ANAF, formularul 097 este disponibil aici:

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/notif_097_2012.pdf

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact