Legislatie

Fiducia. Modalitate de protectie impotriva creditorilor

Fiducia. Modalitate de protectie impotriva creditorilor

Anterior intrarii in vigoare a Noului Cod Civil (NCC), institutia fiduciei era reglementata, exclusiv, prin Legea speciala nr. 51/1995, privind profesia de avocat, in cuprinsul art. 3 :

“Activitatea avocatului se realizeaza prin:

(…)
g) activitati fiduciare constand in primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dupa incheierea procedurii succesorale sau a lichidarii, precum si plasarea si valorificarea acestora, in numele si pe seama clientului, activitati de administrare a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate.”

In cadrul NCC, institutia fiduciei este tratata in Titlul IV, al Cartii a III-a, intitulat “Despre bunuri”, fiind definita, in art. 773 astfel: “Fiducia este operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constitutori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari, care le exercita cu un scop determinat, in folosul unuia sau mai multor beneficiari.” Potrivit art. 774 din NCC, fiducia poate avea ca izvoare fie legea, fie vointa partilor, fiind incheiat un contract, in acest scop. Un atare contract va avea urmatoarele caracteristici: este un contract sinalagmatic, translativ de proprietate, cu titlu oneros /gratuit.

Partile contractului de fiducie sunt:

1)      Constitutorul – care poate fi orice persoana fizica sau juridica

2)      Fiduciarul – numai institutiile de credit, societatile de investitii si de administrare a investitiilor, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de asigurare si de reasigurare, legal infiintate. Dupa cum mentionam mai sus, aceasta calitate o pot detine avocatii, precum si notarii publici. Fiduciarul va avea, potrivit art. 784 din NCC, puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, urmand sa fie remunerat in conditiile stabilite de parti, prin contract iar, in lipsa unor asemenea stipulatii, potrivit dispozitiilor ce reglementeaza materia administrarii bunurilor altei persoane.

Conditiile generale pentru ca aceste persoane sa indeplineasca calitatea de constituent, respectiv de fiduciar sunt urmatoarele:

a)      Constitutorul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia, in mod valabil, acte juridice;

b)      Fiduciarul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia acte de administrare

Calitatea de beneficiar al contractului de fiducie o poate avea constitutorul, fiduciarul insusi sau o terta persoana, potrivit art. 777 din NCC.

Concluzionand, contractul de fiducie are la baza trei raporturi juridice distincte si anume: transferul drepturilor enumerate in cuprinsul art. 773 din NCC, pentru perioada de maxim 33 de ani, incepand cu data incheierii contractului, mandatul si raportul de administrare a patrimoniului constituit din bunurile ce fac obiectul contractului de fiducie. Obiectul contractului de fiducie poate fi reprezentat de bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale, prezente sau viitoare.

Art. 779 din NCC instituie conditia valabilitatii unui contract de fiducie, relativa la scopul acestuia, care trebuie sa fie unul determinat. Sanctiunea aplicabila unui asemenea contract, in absenta unui scop determinat este nulitatea sa absoluta. Mentionam, totodata, ca aceasta sanctiune se va aplica ori de cate ori in cuprinsul contractului de fiducie nu sunt mentionate elementele obligatorii, enumerate de art. 779, lit. a) – f) din NCC.

In conformitate cu art. 774 din NCC, ad validitatem, se impune ca un atare contract sa fie incheiat in forma autentica. In plus, pentru opozabilitate fata de terti, contractul de fiducie va trebuie inscris in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. In cazul in care obiectul contractului il constituie unul sau mai multe bunuri imobile, inclusiv garantii reale imobiliare, opozabilitatea fata de terti va fi asigurata prin inscrierea acestora si in cartea funciara, pentru fiecare drept in parte (art. 781, alin. 2 din NCC).

Tot sub sanctiunea nulitatii absolute este prevazuta, in art. 780 din NCC, obligatia fiduciarului ca, in termen de o luna de la data incheierii contractului de fiducie, sa inregistreze acest contract la organul fiscal competent sa administreze sumele datorate de catre fiduciar, la bugetul general consolidat. In mod corespunzator, orice modificare a contractului de fiducie va trebui inregistrata similar.

Codul Fiscal, actualizat, reglementeaza, in mod expres, anumite aspecte ale fiscalitatii aplicabile contractului de fiducie, in art. 25^1. Astfel :

“(1) In cazul contractelor de fiducie, incheiate conform dispozitiilor Codului civil, in care constituitorul are si calitatea de beneficiar, se aplica urmatoarele reguli:

a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor catre fiduciar nu este transfer impozabil in intelesul prezentului titlu;


b) fiduciarul va conduce o evidenta contabila separata pentru masa patrimoniala fiduciara si va transmite trimestrial catre constituitor, pe baza de decont, veniturile si cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;

c) valoarea fiscala a activelor cuprinse in masa patrimoniala fiduciara, preluata de fiduciar, este egala cu valoarea fiscala pe care acestea au avut-o la constituitor;

d) amortizarea fiscala pentru orice activ amortizabil prevazut in masa patrimoniala fiduciara se determina in continuare in conformitate cu regulile prevazute la art. 24, care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, daca transferul nu ar fi avut loc.

(2) In cazul contractelor de fiducie, incheiate conform dispozitiilor Codului civil, in care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terta persoana, cheltuielile inregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor catre fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.”

In virtutea raportului de administrare a drepturilor constitutorului, de catre fiduciar, in sarcina acestuia este prevazuta obligatia de a da socoteala cu privire la modul in care acesta si-a indeplinit obligatiile rezultand din contract (art. 783 din NCC). In cazul in care, prin modalitatea de conservare si administrare a patrimoniului fiduciar, fiduciarul a cauzat prejudicii tertilor, acesta este pasibil de a plati daune-interese catre cei vatamati in drepturile lor, insa, potrivit art. 787 din NCC, acesta nu va raspunde cu drepturile ce fac obiectul contractului de fiducie.

Art. 786 trateaza, in mod expres, aspectul separatiei maselor patrimoniale, in speta, cea fiduciara, pe de o parte, si cele apartinand constitutorului si/sau fiduciarului, pe de alta parte. Asadar, NCC prevede ca bunurile constituind masa fiduciara pot fi urmarite numai de catre titularii creantelor nascute in legatura cu aceste bunuri sau de aceia care detin o garantie reala asupra lor, anterior incheierii contractului de fiducie. Exceptie de la aceasta regula o constituie posibilitatea de urmarire a acestor bunuri de catre creditorii care au obtinut, in baza unei hotarari judecatoresti definitive, desfiintarea sau inopozabilitatea contractului de fiducie, hotarare ce isi va produce efectele in mod retroactiv.

Totodata, in principiu, titularii creantelor nascute cu privire la bunurile ce alcatuiesc masa fiduciara vor putea urmari, exclusiv, aceste bunuri. Totusi, in situatia in care partile contractului de fiducie au prevazut in cuprinsul acestuia obligatia constitutorului si/sau a fiduciarului de a suporta o parte sau integral pasivul fiduciei, prin art. 786, alin 2 din NCC se stabileste faptul ca se vor urmari, mai intai, bunurile ce constituie masa fiduciara si, in subsidiar, daca este necesar, bunurile constitutorului si/sau ale fiduciarului, in limita si ordinea prevzuta de parti, prin contractul de fiducie.

Modalitati de incetare a contractului de fiducie

Potrivit art. 790 din NCC, distingem mai multe modalitati de incetare a contractului de fiducie:

a)      Prin implinirea termenului pe care partile l-au stabilit prin contract

b)      Prin realizarea scopului urmarit la data incheierii contractului

c)       Prin renuntarea la fiducie. Fiduciarii vor emite declaratii de renuntare care vor fi supuse acelorasi formalitati de inregistrare, precum contractual de fiducie

d)      Prin deschiderea procedurii de insolventa impotriva fiduciarului sau ca efect al reorganizarii persoanei juridice.

Efectul incetarii contractului de fiducie il constituie transferarea tuturor bunurilor ce au alcatuit masa fiduciara in patrimoniul beneficiarului desemnat iar, in lipsa acestuia, in patrimoniul constitutorului, cu mentiunea ca, anterior acestui transfer, exista obligatia de plata a tuturor datoriilor fiduciare (art. 791, alin. 2 din NCC).

 

Avocat – Raluca Daniela Ungureanu

0745 99 52 45

 

Raluca Daniela Ungureanu Raluca Daniela Ungureanu (8 Posts)

Avocat cu experienta in drept civil, fiscal, comercial si dreptul muncii.


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Raluca Daniela Ungureanu

Avocat cu experienta in drept civil, fiscal, comercial si dreptul muncii.

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact