Bilant

Intocmire si depunere bilant pentru anul 2011

Intocmire si depunere bilant pentru anul 2011
Costin Pietraru

bilantFormatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie se obţine gratuit prin folosirea programului de asistenţă elaborat pentru raportările anuale de către MFP. Acesta poate fi descărcat de pe websiteul ANAF, de la adresawww.anaf.ro, Secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii.

Entităţile vor depune la unităţile fiscale raportările anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier .pdf având ataşat un fişier .xml.

Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, respectiv:

 • societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;
 • instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;
 • subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 • organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale şi situaţii financiare simplificate, acestea urmând să depună o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale MFP, care va cuprinde toate datele de identificare ale entităţii:

 • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
 • adresa şi numărul de telefon;
 • numărul de înregistrare la registrul comerţului;
 • codul fiscal/codul unic de înregistrare;
 • capitalul social.

Atenţie! Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, de la data de 1 ianuarie 2011, situaţiile financiare anuale se depun numai la unităţile teritoriale ale MFP.

Entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună la unităţile teritoriale ale MFP situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie. Aceşti contribuabili întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale MFP şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit OMFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1.969/2007.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unităţile teritoriale ale MFP vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii cu plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40, în formatul stabilit de aceste instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii.

Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR au în vedere la întocmirea situaţiilor financiare anuale, pe lângă reglementările aplicabile acestora şi prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Important! Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP, o raportare anuală.

 Pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active – 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă – 7.300.000 euro şi număr mediu salariaţi – 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilanţ, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Atenţie! Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: bilanţ prescurtat, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile nou-înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Important! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii

Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor HG nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile HG nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional (SEN).

Pentru entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind bilanţ simplificat, cod 10, şi cont de profit şi pierdere simplificat, cod 20. Acestea vor însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.


Aceste entităţi utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

De asemenea, entităţile care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţilor respective.

Situaţiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administraţie/ directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor HG nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile HG nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea SEN.

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP sunt următoarele:

 • pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
 • pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale MFP, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie, nu întocmesc situaţii financiare anuale şi situaţii financiare anuale simplificate şi vor depune, la unităţile teritoriale ale MFP, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

 • a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 • b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
 • c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor.

Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă,

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, Secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii.

Important! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier .pdf având ataşat un fişier .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul .zip.

 

Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie

Prevederi generale

Sistemul de raportare anuală se aplică:

a) entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic si care au obligaţia să întocmească şi să depună raportări anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale MFP,

Atenţie! Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic întocmesc raportări anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

b) persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii.(Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa).

c) subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie.

Raportările contabile întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie se depun la unităţile teritoriale ale MFP şi cuprind următoarele formulare:

 • Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;
 • Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, cod 20;
 • Date informative, cod 30;
 • Situaţia activelor imobilizate, cod 40.

Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Termenul de depunere a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale MFP

 • depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a raportărilor anuale la 31 decembrie, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
 • raportarea anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, pe perioada lichidării se depune, în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bilant
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Bilant

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact