Cum sa fac?

Formularul 601 – cererea de incetare a obligatiei de plata a CAS

Formularul 601 – cererea de incetare a obligatiei de plata a CAS
Costin Pietraru

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 798/28.11.2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare.

Prin ordinul menţionat mai sus, s-au aprobat:

 • Anexa 1a) 601 – Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, cod 14.13.04.03;
 • Anexa 1b) – Notificare, cod 14.13.07.04 ;
 • Anexa 2 – Procedură de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale.

 

Cine are obligatia sa plateasca CAS

Următoarele persoane au calitatea de contribuabili la la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv:

 • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • membrii întreprinderii familiale;
 • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
 • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute mai sus.

 

Cum se completeaza si se depune formularul 601  – „Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”

În situaţia în care, contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute mai sus, sau se află în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent, o cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, în vederea scoaterii din evidenţa fiscală, formular 601 „Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Cererea se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul contribuabilului de a solicita încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.


Contribuabilul trebuie să bifeze în formularul 601, capitolul II „Date privind încetarea încadrării în categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii”, situaţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale în care se încadrează şi să anexeze documentele justificative care atestă situţia declarată.

Documentele justificative care atestă încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt, după caz, următoarele:

 • a) copie de pe certificatul de radiere eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în cazul intreprinzătorului titular al unei întreprinderi individuale sau al persoanei fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
 • b) copie de pe certificatul de radiere sau copie de pe certificatul constatator, după caz, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în cazul persoanei fizice, membru al unei întreprinderi familiale;
 • c) copie de pe formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, înregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat încetarea activităţii, conform legii – în cazul unei persoane care exercită profesii libere sau activităţi reglementate prin legi speciale;
 • d) copie de pe documentele din care rezultă încetarea activităţii, cum ar fi declaraţia de venit estimat, înregistrată la organul fiscal competent, conform legii – în cazul unei persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
 • e) copie de pe contractul individual de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz – în cazul unei persoane care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldat/gradat voluntar;
 • f) copie de pe ordinul de numire în funcţie – în cazul în care persoana este funcţionar public;
 • g) adeverinţă eliberată de angajator – în cazul în care persoana este cadru militar în activitate, soldat/gradat voluntar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • h) copie de pe actul de numire în funcţie, în cazul unei persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. e) – g);
 • i) copie de pe documentul care atestă calitatea de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. e) – g);
 • j) adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj – în cazul unei persoane care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii (şomer);
 • k) adeverinţă eliberată de instituţiile plătitoare – în cazul în care persoana este cadru militar trecut în rezervă, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cărui raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;
 • l) adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat  sau orice alt document care atestă calitatea de persoana asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii;
 • m) copie de pe decizia de pensionare  – în cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.

Documentele se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii cererii prin poştă, documentele se vor anexa în copie legalizată.

Cererea împreună cu documentele anexate se analizează de organul fiscal competent. În situaţia în care, din documentele prezentate se constată că, respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale, organul fiscal competent respinge cererea. Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit legii, respingerea motivată a cererii.

În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, prin notificare se înştiinţează contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor, conform legii. Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art.44 din Codul de Procedură Fiscală. În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.

ImportantContribuţia de asigurări sociale se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale.

Pentru cererile care au fost admise se emite o nouă decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, formular 610, în care se stabileşte contribuţia la nivel „0” pentru lunile următoare din anul fiscal în curs, celei în care contribuabilul a îndeplinit condiţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale.

Decizia de impunere se emite în două exemplare, se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate, se aprobă de conducătorul organului fiscal şi se comunică contribuabilului în conformitate cu art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

Pentru modificarea venitului asigurat în anul 2012, contribuabilii preluaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de la Casa Naţională de Pensii Publice depun formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  874/2012, având bifată căsuţa „Declaraţie rectificativă”. În acest caz, organul fiscal va emite o nouă decizie de impunere, formular 610, având completată coloana referitoare la decizia curentă cu venitul bază de calcul, respectiv contribuţia de asigurări sociale aferentă, precum şi coloana referitoare la decizia anterioară cu informaţiile existente în evidenţa fiscală, astfel cum au fost preluate de la Casa Naţională de Pensii Publice.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
View Comments (2)

2 Comments

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Cum sa fac?

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact