Cum sa fac?

Majorare de capital

Majorare de capital
Laurentiu Ianculescu

majorare de capitalDaca firma unde urmeaza sa se majoreze capitalul social este mai complexa, daca este vorba de o societate pe actiuni, o SCA, o firma listata la bursa sau daca majorarea de capital social se face prin aport de bunuri mobile, imobile terenuri etc, atunci documentele de care aveti nevoie pentru Registrul Comertului sunt cele de mai jos. Fireste, in cazul asta e recomandabil sa va adresati unui avocat, dar daca seful v-a dat aceasta sarcina voua sau dintr-un motiv sau altul vreti sa faceti voi majorarea de capital, puteti sa va ajutati de recomandarile noastre pentru a face dosarul. Bineinteles, pentru orice mergeti la Registrul Comertului, nu trebuie sa va lipseasca: dosar, stampila, imputernicire, bani pentru taxe.

 

Daca firma este una mica, fara probleme, majorarea de capital, cu actele necesare le gasiti aici.

 

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale:

 

1. Cerere de Inregistrare (original);

 

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor / actionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administratie/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv, original);

 

3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/actionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului In natura (copie certificata). In cazul In care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara In original;

 

4. Raportul de evaluare intocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate (original);

 

5. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii);

 

6. Actul constitutiv actualizat;

 

7. Prospectul de emisiune avand semnaturile autentice a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului. In caz de subscriptie publica (In copie); In cazul societatilor reglementate de legislatia pietei de capital prospectul de emisie va fi avizat de CNVM (In forma autentica);

 

8. Daca este cazul:

– hotararea adunarii generale a actionarilor prin care se limiteaza sau se ridica dreptul de preferinta, pentru publicare In Monitorul Oficial si mentionare In registrul comertului;

– decizia consiliului de administratie/directoratului de restrangere sau ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor existenti, pentru publicare In Monitorul Oficial;

– In cazul majorarii capitalului social prin oferta publica primara sau pe baza de prospect de subscriere simplificat, dovada notificarii adresate de societate CNVM cu privire la rezultatele ofertei publice;

– situatiile financiare si balanta Insotitoare In cazul majorarii capitalului social prin incorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune;

– actul doveditor al creantei, situatiile financiare si balanta Insotitoare, dupa caz, In situatia In care majorarea capitalului

social se efectueaza prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii pe actiuni;

– dovezile privind emiterea, subscrierea si plata obligatiunilor, hotararea adunarii generale privind emiterea de obligatiuni

convertibile In actiuni si hotararea corespunzatoare a adunarii generale a obligatarilor, In cazul In care majorarea capitalului

social se efectueaza prin conversia obligatiunilor In actiuni.

 

9. Daca este cazul:

– declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti

sociale/noii administratori din care sa rezulte ca Indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);


-certificatele de cazier fiscal pentru asociatii care intra In societate, In cazul In care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii;

– certificat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, de la registrul In care este Inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;

 

10. Daca este cazul:

– avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);

– Imputernicire speciala (In forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa Indeplineasca formalitatile legale (original).

 

11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

taxa de registru;

tariful de publicare In Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

In cazul In care exista aporturi In natura se solicita, In prealabil, numirea de catre directorul oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la

oficiul registrului comertului cu plata taxei de registru.

 

Hotararile privind majorarea capitalului social al societatilor cooperative si cooperativelor agricole se mentioneaza In registrul comertului si, atunci cand legea prevede, se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si Partea a VII-a, daca este cazul, la cererea reprezentantilor legali sau Imputernicitilor acestora.

 

In situatia In care adunarea generala a actionarilor din SA si SCA aproba termenul de 30 de zile pentru exercitarea dreptului de preferinta pentru majorarea capitalului social, In prealabil, se vor depune In vederea mentionarii In registrul comertului si publicarea In Monitorul Oficial al Romaniei: cererea de depunere si/sau mentionare acte, hotararea AGA/decizia consiliului de administratie/directoratului si dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (originale).

 

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea In clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot Intocmi si semna cererea.

In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun In original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public; In cazul In care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Conventia cu privire la suprimarea cerintei legalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate In forma apostilata pentru statele care au semnat sau aderat la aceasta conventie, respectiv In forma supralegalizata de celelalte state. Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplica pentru documentele Intocmite In statele cu care Romania are Incheiate conventii/tratate/acorduri care prevad scutirea de supralegalizare.

Solutionarea cererii revine In competenta directorului oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.

 

1. Hotararea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va contine: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate; de asemenea, In preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si Indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare; In cazul In care actul modificator este un act aditional In forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale In baza careia acesta a fost Incheiat.

 

2. Daca majorarea capitalului social se face prin subscriptie publica, In prealabil, se vor depune documentele prevazute de art. 212 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

3. Actul modificator va avea forma autentica In situatiile prevazute de art. 204 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In celelalte cazuri este suficienta darea de data certa, acordata, In conditiile legii, de catre notarul public sau de catre serviciul de asistenta din cadrul ORC, atestarea de catre avocat In conditiile Legii nr. 51/1995, modificata sau Incheierea actului sub semnatura privata; forma autentica este obligatorie In cazul SNC, SCS si GIE.

 

4. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social se pot face, dupa caz:

pentru aporturile In numerar: foaie de varsamant, ordin de plata, chitanta CEC etc.

pentru aporturile In natura: titlul de proprietate din care sa rezulte ca asociatii/actionarii sunt titularii dreptului de proprietate asupra bunurilor In natura aportate la capitalul social si raportul de expertiza privind evaluarea aporturilor In natura, Intocmit de catre persoanele autorizate, potrivit legii (copii);

pentru aporturile In creante lichide si exigibile, detinute de asociati sau actionari asupra societatii, constituite prin subscriere integrala si simultana: titlurile de creanta (cambii, contracte de Imprumut bancar sau civil etc.), raportul de expertiza (copii), raportul administratorilor si cenzorilor;

pentru majorarea capitalului social prin Incorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune se mai depun: bilantul contabil sau, dupa caz, balanta contabila de verificare certificate catre persoanele autorizate, potrivit legii, iar In cazul SA si SCA raportul cenzorilor si administratorilor.

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Cum sa fac?
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Cum sa fac?

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact