Declaratii

Declaratia 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Declaratia 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Costin Pietraru

declaratia 100Ultima versiune pentru declaratia 100 in format electronic se poate descarca de pe siteul ANAF. Direct versiunea 14 publicată în data de 13.04.2011. Formularul cu cod de bare se completeaza folosid programul ANAF.

Instructiuni de completare a formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs (extras din declaratia 100, versiunea 2011)

I. Depunerea declaratiei

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele, taxele si contributiile cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin.

1. Termenul de depunere a declaratiei:
— pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 si 1.2;
— la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata mentionate la pct. 1.3.

1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor sociale nu revine platitorului de venit, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, pentru care obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor sociale nu revine platitorului de venit, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitati agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
b) accize, cu exceptia situatiilor prevazute la pct. 1.3;
c) impozit la titeiul din productia interna;
d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
e) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state;
f) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari;
h) contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asocieri fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
f) impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica;
g) redevente miniere si petroliere;
h) facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3. Alte termene:
a) pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsa la pozitia 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin;
b) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozit pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale;
c) pana la termenul prevazut la art. 206 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, in situatiile prevazute la art. 206 alin. (1) lit. b) si c), alin. (7), (8) si (9) din aceeasi lege.

2. Organul fiscal competent

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

3. Modul de depunere

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta. Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

II. Completarea declaratiei

1. Perioada de raportare
In rubrica „Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie sau 3 pentru trimestrul I). Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2011).

2. Sectiunea A „Date de identificare a platitorului”
In caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. In cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, exista obligatia inregistrarii fiscale se completeaza codul de inregistrare fiscala atribuit asocierii, conform legii.
In cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, nu exista obligatia inregistrarii fiscale se completeaza codul de identificare fiscala al persoanei desemnate, care indeplineste, potrivit legii, obligatiile declarative ale asociatilor.
In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Functia/Calitatea” din formular se inscrie „imputernicit”.
In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casuta se inscrie prefixul RO.
In rubrica „Denumire” se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozit, taxe si contributii.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de impozite, taxe si contributii.


3. Sectiunea B „Date privind creanta fiscala”
Pentru fiecare impozit, taxa si contributie prevazute in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, pentru care exista obligatii declarative in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, corespunzator tipului de impozit, taxa sau contributie, inscriindu-se sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
In situatia in care in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata/de recuperat/de restituit pentru impozitele, taxele si contributiile cuprinse in vectorul fiscal atasat contribuabilului, la rubrica „Suma datorata/de plata” se inscrie cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului corespunzator tipului de impozit, taxa sau contributie din sectiunea B, respectiv tabelul de la pct. I sau II, dupa caz, pentru impozitul, taxa sau contributia pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
Corectarea obligatiilor declarate eronat in formular se face prin depunerea formularului 710 „Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale in vigoare.
Coloana „Denumire creanta fiscala” — se inscrie denumirea obligatiei de plata, conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, datorata in perioada de raportare.

3.1. Tabelul de la pct. I „Impozite si taxe care se platesc in contul unic” se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 1—18, 20—24, 28 si 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin.
Randul 1 „Suma datorata” — se inscrie suma reprezentand impozitul datorat/taxa datorata in perioada de raportare, conform legii.
Randul 2 „Suma de plata” — se inscrie suma de la randul 1.
Randul 3 „Suma de recuperat” se completeaza numai in cazul asocierilor fara personalitate juridica, prevazute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice.
Randul „Total obligatii de plata” — se inscrie suma reprezentand obligatii de plata la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plateste in contul unic corespunzator, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 2 „Suma de plata”, pentru fiecare impozit/taxa declarat/declarata in perioada de raportare.

3.1.1. (1) Pentru impozitele si taxele cuprinse la pozitiile 1, 5, 7—18, 20—24 si 28 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, formularul se completeaza dupa cum urmeaza:
Randul 1 „Suma datorata” — se inscrie suma reprezentand impozitul datorat/taxa datorata in perioada de raportare, conform legii.
Randul 2 „Suma de plata” — se inscrie suma de la randul 1.
(2) Pentru platile anticipate in contul impozitului pe profit anual, prevazute la pozitia 1 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, datorate de contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, formularul se completeaza trimestrial, dupa cum urmeaza:
Randul 1 „Suma datorata” — se inscrie suma reprezentand o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), calculata in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nouinfiintati sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza/au inregistrat pierdere fiscala, efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.
Pentru efectuarea platilor anticipate in anul 2011, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica urmatoarele reguli:
a) contribuabilii care in perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2010 au datorat impozit pe profit/impozit minim si in perioada 1 octombrie — 31 decembrie 2010 au datorat impozit pe profit efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul unei patrimi din suma rezultata prin adunarea impozitului datorat in cele doua perioade, actualizata cu indicele de inflatie;
b) contribuabilii care in perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2010 au datorat impozit pe profit/impozit minim si in perioada 1 octombrie — 31 decembrie 2010 au inregistrat pierdere fiscala efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul unei patrimi din impozitul pe profit/impozitul minim aferent primei perioade, actualizat cu indicele de inflatie.
Randul 2 „Suma de plata” — se inscrie suma de la randul 1.
(3) La pozitia 15 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, se inscrie numai suma reprezentand impozitul pe castigul din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale.
(4) in cazul in care autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au optat pentru achizitionarea de produse ori de servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, pentru obligatia prevazuta la pozitia 24 „Varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, formularul se completeaza dupa cum urmeaza: — in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna de raportare nu exista obligatia declararii celor prevazute la pozitia 24 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate”;

— in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna de raportare, la pozitia 24 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;
— in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pozitia 24 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.

3.1.2. (1) Pentru obligatiile prevazute la pozitiile 2—4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, datorate de contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza astfel: Randul 1 „Suma datorata” — se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit stabilit, cumulat de la inceputul anului, la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit stabilit, cumulat de la inceputul anului, la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare, in situatia in care cumulat, in perioada de raportare, s-a inregistrat profit impozabil. in situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil, la randul 1 din formular se va inscrie cifra 0 (zero). Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, stabilesc impozitul pe profit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 2 „Suma de plata” — se inscrie suma de la randul 1.
(2) Formularul nu se completeaza pentru impozitul pe profit de catre urmatorii contribuabili:
— organizatiile nonprofit;
— contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.
(3) Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza in formular, pentru impozitul pe profit, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul al III-lea al aceluiasi an fiscal, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din aceeasi lege.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior nu completeaza formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul al IV-lea, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din aceeasi lege.
(4) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana:
a) in situatia in care platitorul de venit nu este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat pentru indeplinirea acestei obligatii;
b) in situatia in care platitorul de venit este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit pentru persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, revine platitorului de venit.
(5) Declararea impozitului pe profit in cazul asocierilor fara personalitate juridica:
a) in cazul asociatilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane fizice se declara la pozitia 3 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin;
b) in cazul asociatilor persoane juridice straine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane juridice straine se declara la pozitia 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin. La declararea impozitului pe profit, in cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice, randul 3 „Suma de recuperat” se completeaza, daca este cazul, dupa cum urmeaza: Randul 3 „Suma de recuperat” — se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, in situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.

3.1.3. Contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, in conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, declara impozitul pe profit scutit la pozitia 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin.
Sumele se inscriu la randul 1 „Suma datorata” din formular, fara completarea randului 2 „Suma de plata”.

3.1.4. (1) Pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor prevazut la pozitia 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, formularul se completeaza dupa cum urmeaza: Randul 1 „Suma datorata” — se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 2 „Suma de plata” — se inscrie suma de la randul 1.
(2) Microintreprinderile care realizeaza in cursul anului venituri mai mari decat plafonul prevazut de lege, potrivit
art. 112 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia declararii impozitului pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta de lege, potrivit instructiunilor prevazute la pct. 3.1.2. in aceasta situatie, la randul 1 „Suma datorata” se inscrie suma reprezentand diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe veniturile microintreprinderilor, declarat in cursul anului. Indiferent de perioada in care se face depasirea limitelor prevazute de lege, pentru calculul profitului anual si al impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) si (11), dupa caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.2. Tabelul de la pct. II „Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic” se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 19, 25—27 si 30—60 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin. Randul „Total obligatii de plata” — se inscrie suma reprezentand totalul obligatiilor de plata pentru perioada de raportare, reprezentand obligatii care nu se platesc in contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 3 „Suma de plata”.

3.2.1. Obligatiile prevazute la pozitiile 30—54 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, se declara de catre operatorii economici, platitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
Randul 1 „Suma datorata” se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare. Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde in declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in declaratia vamala.
Randul 2 „Suma deductibila” se completeaza, daca este cazul, inscriindu-se, dupa caz:
a) contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate Ministerului Sanatatii, cuprinse in accizele datorate in perioada de raportare, inscrise la randul 1;
b) suma rezultata din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigarete, tigari si bauturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, exclusiv TVA, pentru care se calculeaza acciza datorata in perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 3 „Suma de plata” — se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si suma deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2. Randul 4 „Suma de restituit” — se inscrie suma reprezentand acciza de restituit, potrivit legii, rezultata in perioada de raportare.

3.2.2. Obligatia prevazuta la pozitia 55 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, se declara de catre operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia recalcularii taxei anuale de autorizare, in functie de incasarile efective, dupa cum urmeaza: Taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare, prevazuta la pozitia 55 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, se completeaza de catre operatorii economici in situatia in care in cursul anului de autorizare incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 1 „Suma datorata” se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare, reprezentand taxa de autorizare stabilita in functie de incasarile efective, in conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 2 „Suma datorata anterior” se completeaza cu suma reprezentand taxa de autorizare datorata de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea.
Randul 3 „Suma de plata” — se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si suma datorata anterior, respectiv dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2.

3.2.3. Obligatiile prevazute la pozitiile 19, 25—27 si 56—60 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, se declara dupa cum urmeaza:
Randul 1 „Suma datorata” — se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare.
Randul 3 „Suma de plata” — se inscrie suma de la randul 1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prevazut la pozitia 19 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la ordin, se stabileste de notarii publici, in conformitate cu dispozitiile art. 77 alin. (1) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile ulterioare.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact