Declaratii

Declaratiile fiscale ce trebuiesc depuse in luna Martie 2012

Declaratiile fiscale ce trebuiesc depuse in luna Martie 2012
Costin Pietraru

In luna Martie 2012 trebuiesc depuse urmatoarele declaratii: formular 010, formular 020, formular 070, formular 092, formular 096, Formular 100, formular 101, Formular 112, formular 204, Formular 224, Formular 300, Formular 301, Formular 390 VIES, formular 394 respectand calendarul anaf de depunere al Declaratiilor fiscale pentru martie 2012.

Până la 7 martie 2012 inclusiv:

 • Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în Româniaformular 092Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna februarie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 martie 2012 inclusiv:


 • Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică,formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană, 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;
 • Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
 • Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice româneformular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.
 • Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 în cursul anului calendaristic precedent şi nu au depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului. Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, OPANAF nr. 53/2012; Formular 096

 Până la 15 martie 2012  inclusiv:

 

 • Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscalepentru anul 2011, formular 204. Reglementare: art. 86 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 52/2012;  Formular 204 
 • Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular. Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular. Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice)
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular . Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular. Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final
 • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular . Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii
 • Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular. Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.
 • Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2012. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CF art. 71
 • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă Formular . Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.
 • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53). Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Până la 26 martie 2012 inclusiv:

 • Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101 pentru anul 2011Reglementare: art.35 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 70/2012; OG nr. 2/2012Atenţie! Contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă au declarat sau nu impozit pe profit la trimestrul IV, au obligaţia depunerii formularului 101 până la 25 martie 2012.
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2012, formular 112. Reglementare: HGR nr. 1397/2010;
 • Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012,formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 3.665/2011; Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alineatul (7) din Codul Fiscal pană la 10 februarie 2012.
 • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;
 • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012. Formular 224
 • Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2012, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394 pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2012, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunar. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011. Formular 394
 • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor. Platita de organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.
 • Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (prima rată). Platita de contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adică:
  a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
  b) membrii întreprinderii familiale;
  c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
  d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
  e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Platita de Plătitorii de următoarele venituri:
  a) din drepturi de proprietate intelectuală;
  b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;
  c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
  d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.

Până la 30 martie 2012 inclusiv:

 • Raportare anuală. Se depune de către persoanele juridice aflate în lichidare, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP. Reglementare: OMFP nr. 52/2012.

Sursa: ANAF

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact