Declaratii

Documentar fiscal pe tema activitatiilor agricole impuse la norme de venit – declaratia 221

Documentar fiscal pe tema activitatiilor agricole impuse la norme de venit – declaratia 221
Costin Pietraru

221A fost aprobat OPANAF nr. 476/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.

Iata informatiile despre completarea şi depunerea formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”.

Ce venituri se declara prin D 221?

Au obligaţia depunerii formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

 • cultivarea produselor agricole vegetale;
 • exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
 • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În D 221, modulul III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” sunt prezentate categoriile de produse vegetale şi animale care cuprind suprafeţele de teren/numărul de capete de animale şi familii de albine până la care venitul este neimpozabil.

Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează:

 • 1. vaci şi bivoliţe (vaci – femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată; bivoliţe – femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată);
 • 2. ovine şi caprine: (oi – femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată; capre – femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată);
 • 3. porci pentru îngrăşat – porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproducţie;
 • 4. albine – familii de albine;
 • 5. păsări de curte – totalitatea păsărilor din speciile găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe.

În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolul II «Venituri din activităţi independente» de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Important! Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc.

În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine, se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

 

Cine nu are obligaţia depunerii declaraţiei 221?

Nu au obligaţia depunerii D 221:


 • persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal;
 • contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap. IV „Venituri din cedarea folosinţei bunurilor” Titlul III „Impozitul pe venit” din Codul Fiscal;
 • contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele neimpozabile prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal;
 • contribuabilii care obţin venituri din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine), deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate în limitele neimpozabile prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal;
 • contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv;
 • persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

 

Termenul de depunere pentru declaratia 221

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;
 • ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

Atenţie! În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.

Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

 

Care este organul fiscal competent pentru depunerea D 221?

1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual, declaraţia se completează în două exemplare:

 • originalul se depune la:
  • a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  • b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
 • copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

2. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, declaraţia se completează în două exemplare:

 • originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală;
 • copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

 

Cum se depunde declaratia 221 ?

Declaraţia 221 este pusă la dispoziţie gratuit:

 • se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.
 • se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

 

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact