Declaratii

Formularul 201 trebuie depus pana pe 25 Mai

Formularul 201 trebuie depus pana pe 25 Mai
Costin Pietraru

case_ilustrationPersoanele fizice rezidente române precum şi persoanele fizice care au îndeplinit pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă şi care au obţinut în anul 2013 venituri din străinătate au obligatia ca până la data de 25 mai să completeze şi să depună la unitatea fiscală de care aparţin formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”.

Fac obiectul acestei declaraţii veniturile obţinute din:

 • profesii libere,
 • activităţi comerciale,
 • valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,
 • cedarea folosinţei bunurilor,
 • activităţi agricole,
 • piscicultură,
 • silvicultură,
 • dividende,
 • dobânzi,
 • premii,
 • jocuri de noroc,
 • transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal,
 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare,
 • câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare,
 • investiţii,
 • pensii,
 • precum şi alte venituri impozabile

potrivit Titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situaţii, după caz:

 • a) în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate;
 • b) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
 • c) în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.

În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei. În acest caz, declaraţia reprezintă şi cerere de restituire.

În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, persoanele fizice depun declaraţia la organul fiscal competent, însoţită de următoarele documente justificative:

 • a) documentul întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate;
 • b) contractul de detaşare;
 • c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
 • d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

Atenţie!

Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Veniturile se declară pentru fiecare ţară – sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.


 Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.

 

Depunerea declaratiei 201

Pentru procurarea formularului 201 „Declaraţie privind veniturile din străinătate” aferentă anului fiscal 2013, contribuabilii au două posibilităţi:

 • descărcarea de pe websiteul ANAF de aici
 • prezentarea la sediul administraţiei fiscale de care aparţin de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

 • originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;
 • copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

Sancţiuni in cazul nedepunerii

Nedepunerea până la 25 mai 2014 a declaraţiei 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact