Declaratii

Informaţii pentru completarea şi depunerea formularului 200

Informaţii pentru completarea şi depunerea formularului 200
Costin Pietraru

Venituri care se declară prin formularul 200

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2011 în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România provenind din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionale pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Activităţi independente

Au obligaţia de a depune Declaraţia 200 persoanele fizice care, în anul 2011, au realizat:

 • venituri comerciale din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere; practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente; venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;
 • venituri din profesii libere: din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală: brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Declaraţia se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu a dat naştere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice.

Contribuabilii care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

Au obligaţia depunerii formularului 200 persoanele fizice care au realizat venituri din: activităţi independente (drepturi de proprietate intelectuală, vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, activitatea de expertiză contabilă, judiciară şi extrajudiciară) pentru care impozitul s-a reţinut la sursă în cotă de 10%, ca plată anticipată în contul impozitului anual, de plătitorii de venituri; asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică, pentru care impozitul s-a reţinut la sursă în cotă de 3%, ca plată anticipată în contul impozitului anual.

Nu depun acest formular persoanele care au realizat astfel de venituri şi impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri a fost final în cotă de 16%, conform opţiunii exercitate.

Atenţie! Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul 2011, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2011 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal

Au obligaţia depunerii formularului 200 persoanele fizice:

 • care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2011 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
 • la care au intervenit modificări ale clauzelor contractuale;
 • pentru care chiria este exprimată în valută;
 • în cazul cărora s-au efectuat investiţii de către chiriaş.

Important! Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care în anul 2011 au avut chiria exprimată în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, contractele încheiate nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat.

Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real

Obligaţia de a depune D 200 revine şi persoanelor fizice care, în anul 2011, au realizat:


 • venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
 • venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
 • venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

Important! Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul Fiscal.

Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

Formularul 200 se depune de către persoanele fizice care, în 2011, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionale pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Formularul 200 se depune şi de către persoanele fizice care, în anul 2011, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Formularele 200 pot fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale, sau se pot descărca de la ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Persoane fizice/ Descărcare declaraţii PF – în cazul depunerii declaraţiilor online;

 

După completare, formularele pot fi depuse:

 • la administraţia fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.
 • prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro.

După transmitere electronică, contribuabilii sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, accesândhttp://www.anaf.ro/StareD112.

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module.

Atenţie! Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit şi au obligaţia depunerii formularului 200, vor completa „Anexa la Declaraţia privind veniturile realizate din România” pentru fiecare sursă de venit.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 25 mai 2012 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact