Declaratii

Proiect de ordin ANAF privind aprobarea noului formular 101

Proiect de ordin ANAF privind aprobarea noului formular 101
Costin Pietraru

d101Proiect de ordin ANAF privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Depunerea declaraţiei

1. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(5) lit.a) şi b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia  anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.
Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art.16 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.

In cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.
2. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare
În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2014).
Rubricile privind „Perioada” se completează, astfel:
– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au început să desfăşoare activităţile prevăzute la art.112^2 alin.(6) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi sfârşitul anului de raportare, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art.112^2 alin.(6) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 01.07.14 – 31.12.14);
– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Pentru primul an fiscal modificat se va include şi perioada anterioară din
anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal
modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal.

2. Secţiunea A „Date de identificare a plătitorului”
În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcţia/Calitatea” din formular se înscrie „Împuternicit”.
În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.
În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea plătitorului.
Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

3. Secţiunea B „Date privind impozitul pe profit”
Rândurile 1 – 10 – se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 „Cheltuieli de exploatare” se înscrie şi cheltuiala cu impozitul pe profit.
În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul „-” (minus).
Rândul 11 – se completează cu sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul „Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. De asemenea, se completează şi cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art.22 alin.(5), (5^1), (5^2) şi (6) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Restul de campuri in Anexa 2

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact