Diverse

Ghid practic privind cheltuielile cu sponsorizarea III

Ghid practic privind cheltuielile cu sponsorizarea III
Laurentiu Ianculescu

sponsorizare

 • Tratamentul fiscal aferent cheltuielilor de sponsorizare/mecenat/burse private
 • Pentru entitatile platitoare de impozit pe profit

Tratamentul fiscal pentru sponsor

       Trebuie sa subliniem inca de la inceput faptul ca cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

       Conform Codului fiscal, contribuabilii care efectueaza sponsorizari şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi ale legii bibliotecilor, precum şi cei cei care acorda burse private scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minima de mai jos:

 • 30/00 din cifra de afaceri;
 • 20% din impozitul pe profit datorat.       De regula, sponsorizarile se acorda spre finalul anului, moment in care societatile au o imagine de ansamblu cu privire la nivelul cifrei de afaceri si al impozitului pe profit, criterii in functie de care se poate stabili nivelul sumei acordate ca sponsorizare.Ce reprezinta cifra de afaceri?       Pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu OMFP 3055/2009, cifra de afaceri este alcatuita din conturile grupei 70, la care se adauga contul 7411 „Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri”.        Pentru contribuabilii care aplica reglementari contabile conforme cu IFRS, cu exceptia institutiilor de credit (persoane juridice romane) şi sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit (persoane juridice straine), cifra de afaceri cuprinde veniturile din vanzarea de bunuri şi prestarea de servicii, din care se scad reducerile comerciale acordate şi se adauga subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri.Pentru institutiile de credit – persoane juridice romane şi sucursalele din Romania ale institutiilor de credit – persoane juridice straine, cifra de afaceri cuprinde:
 •        Atentie!
 • Aici este vorba de cifra de afaceri „contabila” si nu trebuie sa o confundati cu plafoanele mentionate la Titlul VI „TVA” din Codul fiscal (plafonul de scutire de 65.000 euro, plafonul de 100.000 euro pentru perioada fiscala, plafonul de 2.250.000 lei de la sistemul „TVA la incasare”).
 • venituri din dobanzi;
 • venituri din taxe şi comisioane;
 • venituri din dividende;
 • diferente de curs de schimb [caştig (pierdere)] – net;
 • caştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor, altele decat cele detinute în vederea vanzarii – net;
 • caştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere – net;
 • caştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare detinute în vederea tranzactionarii – net;
 • caştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere – net;
 • caştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net;
 • alte venituri din exploatare.

Pentru institutiile financiare nebancare, cifra de afaceri cuprinde:

 • venituri din dobanzi şi venituri asimilate;
 • venituri din comisioane;
 • venituri privind titlurile (venituri din participatii, venituri din actiuni şi din alte titluri cu venit variabil, venituri din parti în cadrul societatilor comerciale legate);
 • alte venituri din exploatare.

Cum se aplica in practica prevederile fiscale?

       Incepand cu 1 ianuarie 2014, sumele aferente acestor cheltuieli care nu sunt scazute din impozitul pe profit in anul in care au fost suportate, pot fi reportate în urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se efectueaza în ordinea înregistrarii acestora (cronologic), în aceleaşi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (trimestrial/anual).

       Precizam faptul ca spre deosebire de celelalte categorii de entitati, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultura şi viticultura declara şi platesc impozitul pe profit anual.

            Exemplu:

In data de 7 decembrie 2014, societatea Leader, platitoare de impozit pe profit, a încheiat un contract de sponsorizare, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata sumei de 25.000 lei unei fundatii care actioneaza in domeniul protectiei copilului, suma care a si fost achitata in ziua respectiva prin virament bancar.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, se cunosc urmatoarele informatii preluate din contabilitatea entitatii Leader:

Elemente Suma
Venituri din vanzarea produselor finite 400.000 lei
Venituri din

chirii

50.000 lei
Venituri din cedarea imobilizarilor 95.000 lei
Venituri din dobanzi 5.000 lei
TOTAL VENITURI 550.000 lei
Cheltuieli cu materiile prime 220.000 lei
Cheltuieli cu materialele consumabile 30.000 lei
Cheltuieli cu personalul 70.000 lei
Cheltuieli cu servicii de la terti 50.000 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit 10.000 lei
Cheltuieli cu sponsorizarea 25.000 lei
TOTAL CHELTUIELI 405.000 lei

Societatea Leader a obtinut venituri totale de 550.000 lei, cifra de afaceri fiind de 450.000 lei. Cheltuielile cu impozitul pe profit si cele cu sponsorizarea sunt nedeductibile.

Cheltuielile cu sponsorizarea se inregistreaza astfel in contabilitate:

25.000 lei

 

6582

Donatii acordate

= 5121

Conturi la banci in lei

25.000 lei

Impozitul pe profit pentru anul 2014 se determina astfel:

Algoritmul de calcul Suma
Venituri impozabile 550.000 lei
Cheltuieli deductibile

 • Cheltuieli cu materiile prime
 • Cheltuieli cu materialele consumabile
 • Cheltuieli cu personalul
 • Cheltuieli cu servicii de la terti
370.000 lei
Profit impozabil (550.000 lei – 370.000 lei) 180.000 lei
Impozit pe profit înainte de deducerea cheltuielii cu sponsorizarea

(180.000 lei x 16%)

 

28.800 lei

30/00 din cifra de afaceri (450.000 lei x 30/00); 1.350 lei
20% din impozitul pe profit (28.800 lei x 20%) 5.760 lei
Suma care se deduce din impozitul pe profit pentru sponsorizare 1.350 lei
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2014 (28.800 lei – 1.350 lei) 27.450 lei
Impozit pe profit declarat in trimestrele precedente 10.000 lei
Diferenta de impozit pe profit datorat 17.450 lei

Societatea Leader va depune Declaratia 101 pana in data de 25 martie 2015, termen pana la care ar trebui sa achite si diferenta de impozit pe profit de 17.450 lei.

Atentie! Societatea Leader a inregistrat cheltuieli cu sponsorizarea de 25.000 lei. Suma de 23.650 lei (25.000 lei – 1.350 lei) care nu s-a scazut din impozitul pe profit se reporteaza în urmatorii 7 ani consecutivi, iar recuperarea ei se va efectua la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (trimestrial).

Tratamentul fiscal pentru beneficiarul sponsorizarii

       Pentru organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale şi organizatiile patronale, donatiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare sunt scutite de la plata impozitului pe profit.

 • Pentru entitatile platitoare de impozit pe venit (PFA, II, IF)

Tratamentul fiscal pentru sponsor

            In cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, sunt deductibile in limita unei cote de 5% aplicata la o baza de calcul. Aceasta se determina ca diferenta între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

            Exemplu:

In data de 18 noiembrie 2014, PFA Ionescu a încheiat un contract de sponsorizare, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata sumei de 3.000 lei unei asociatii pentru promovarea dreptului la sanatate, suma care a si fost achitata in ziua respectiva.

Vom presupune ca PFA Ionescu achita cu titlu de plati anticipate un impozit pe venit de 2.000 lei. La stabilirea venitului net anual din activitati independente pentru anul 2014, se cunosc urmatoarele informatii:

Elemente Suma
Venituri din servicii prestate 100.000 lei
Venituri din dobanzi 2.000 lei
TOTAL VENITURI 102.000 lei
Cheltuieli cu materiale consumabile 20.000 lei
Cheltuieli cu personalul 30.000 lei
Cheltuieli cu servicii de la terti 10.000 lei
Cheltuieli cu sponsorizarea 3.000 lei
TOTAL CHELTUIELI 63.000 lei

Impozitul pe venit pentru anul 2014 se determina astfel:

Algoritmul de calcul Suma
Venit brut 102.000 lei
Cheltuieli deductibile care intra in baza de calcul pt sponsorizare

 • Cheltuieli cu materiale consumabile
 • Cheltuieli cu personalul
 • Cheltuieli cu servicii de la terti
60.000 lei
Baza de calcul pentru sponsorizare (102.000 lei – 60.000 lei) 42.000 lei
Cheltuielile de sponsorizare deductibile (42.000 lei x 5%) 2.100 lei
Cheltuieli deductibile

 • Cheltuieli cu materiale consumabile
 • Cheltuieli cu personalul
 • Cheltuieli cu servicii de la terti
 • Cheltuielile de sponsorizare (2.100 lei)
62.100 lei
Venit net (102.000 lei – 62.100 lei) 39.900 lei
Impozit pe venit final pentru anul 2014 (39.900 lei x 16%) 6.384 lei
Impozit pe venit – plati anticipate 2.000 lei
Impozit pe venit datorat 4.384 lei

PFA Ionescu va depune Declaratia de venit 200 pana in data de 25 mai 2015, urmand ca in termen de 60 de zile de la comunicarea Deciziei de impunere finle sa achite impozitul pe venit de 4.384 lei.

Tratamentul fiscal pentru beneficiarul sponsorizarii

       Pentru persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii NU sunt considerate venituri brute si practic nu sunt sunt supuse impozitului pe venit.

       De altfel, pentru toate persoanele supuse impozitului pe venit, sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat nu sunt impozabile.

 • Pentru entitatile inregistrate in scopuri de TVA

Atunci cand ne referim la deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare, exista prevederi diferite pentru societati platitoare de impozit pe profit, microintreprinderi, PFA, II etc. Insa, din punct de vedere al TVA, prevederile de mai jos se aplica tuturor categoriilor de entitati inregistrate in scopuri de TVA.

Pana la 1 ianuarie 2013, Codul fiscal preciza ca bunurile acordate gratuit în cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu erau considerate livrari de bunuri daca valoarea totala în cursul unui an calendaristic se încadra în limita a 3‰ din cifra de afaceri, conform reglementarilor contabile (pentru componenta cifrei de afaceri am prezentat detalii mai sus).

Nu se luau în calcul pentru încadrarea în plafon sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi, acordate în numerar, precum şi bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa.

Depaşirea plafonului reprezenta livrare de bunuri cu plata şi se colecta TVA, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care au depasit plafonul. Taxa colectata aferenta depaşirii se calcula şi se includea în decontul întocmit pentru perioada fiscala în care persoana impozabila a depus sau trebuia sa depuna situatiile financiare anuale sau, dupa caz, declaratiile privind veniturile realizate, respectiv în anul urmator celui în care au fost efectuate cheltuielile.


Practic, se amana colectarea TVA pana in luna mai sau iunie a anului urmator.

            Dupa 1 ianuarie 2013, bunurile acordate gratuit în cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat NU sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala în cursul unui an calendaristic se încadreaza în limita a 3din cifra de afaceri constituita din operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, precum şi din operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este considerat a fi în strainatate, potrivit prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal.

Încadrarea în plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de TVA depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizarile şi actiunile de mecenat, acordate în numerar, şi nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa.

Depaşirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata, respectiv se colecteaza taxa. Taxa colectata aferenta depaşirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respective.

            Exemplu:

In data de 13 octombrie 2014, societatea Leader, platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA, care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea preparatelor din carne a încheiat un contract de sponsorizare, în calitate de sponsor.

Aceasta acorda mezeluri in valoare de 3.000 lei unei asociatii care promoveaza interesele copiilor din casele de copii.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, se cunosc urmatoarele informatii preluate din contabilitatea entitatii Leader:

Elemente Suma
Venituri din vanzarea produselor finite 400.000 lei
Venituri din

chirii

50.000 lei
Venituri din cedarea imobilizarilor 100.000 lei
TOTAL VENITURI 550.000 lei
Cheltuieli cu materiile prime 220.000 lei
Cheltuieli cu materialele consumabile 30.000 lei
Cheltuieli cu personalul 70.000 lei
Cheltuieli cu servicii de la terti 50.000 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit 10.000 lei
Cheltuieli cu sponsorizarea 3.000 lei
TOTAL CHELTUIELI 383.000 lei
Avansuri incasate de la clienti 100.000 lei

Societatea Leader a obtinut venituri totale de 550.000 lei, cifra de afaceri „contabila” fiind de 450.000 lei.

Cheltuielile cu sponsorizarea se inregistreaza astfel in contabilitate:

3.000 lei

 

6582

Donatii acordate

= 345

Produse finite

3.000 lei

Impozitul pe profit pentru anul 2014 se determina astfel:

Algoritmul de calcul Suma
Venituri impozabile 550.000 lei
Cheltuieli deductibile

 • Cheltuieli cu materiile prime
 • Cheltuieli cu materialele consumabile
 • Cheltuieli cu personalul
 • Cheltuieli cu servicii de la terti
370.000 lei
Profit impozabil (550.000 lei – 370.000 lei) 180.000 lei
Impozit pe profit înainte de deducerea cheltuielii cu sponsorizarea

(180.000 lei x 16%)

 

28.800 lei

30/00 din cifra de afaceri (450.000 lei x 30/00); 1.350 lei
20% din impozitul pe profit (28.800 lei x 20%) 5.760 lei
Suma care se deduce din impozitul pe profit pentru sponsorizare 1.350 lei
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2014 (28.800 lei – 1.350 lei) 27.450 lei
Impozit pe profit declarat in trimestrele precedente 10.000 lei
Diferenta de impozit pe profit datorat 17.450 lei

Societatea Leader va depune Declaratia 101 pana in data de 25 martie 2015, termen pana la care ar trebui sa achite si diferenta de impozit pe profit de 17.450 lei.

Atentie!

Societatea Leader a inregistrat cheltuieli cu sponsorizarea de 3.000 lei. Suma de 1.650 lei (3.000 lei – 1.350 lei) care nu s-a scazut din impozitul pe profit se reporteaza în urmatorii 7 ani consecutivi, iar recuperarea ei se va efectua la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (trimestrial).

Actiunea de sponsorizare a constat in acordarea de bunuri cu titlu gratuit. Din punct de vedere al TVA, cifra de afaceri de care trebuie sa tinem cont este constituita din operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere.

Astfel, cifra de afaceri pentru calculul TVA este de 650.000 lei, avansurile incasate intrand si ele in baza de impozitare a TVA, chiar daca in contabilitate se evidentiaza in contul 419 „Clienti creditori”, precum si veniturile din vanzarea de imobilizari.

Din punct de vedere al TVA, situatia este urmatoarea

Algoritmul de calcul Suma
Cifra de afaceri pentru TVA 650.000 lei
Plafon de 3din cifra de afaceri 1.950 lei
Cheltuieli cu sponsorizarea 3.000 lei
Depasire plafon (3.000 lei – 1.950 lei) 1.050 lei
TVA colectata (1.050 lei x 24%) 252 lei

Inregistrarea contabila efectuata la 31 decembrie 2014 este:

252 lei

 

635

Cheltuieli cu alte impozite si taxe

= 4427

TVA colectata

252 lei

 

Suma de 252 lei se evidentiaza la randul de Regularizari din Decontul de TVA 300 aferent ultimei perioade fiscale din anul 2014.

Daca societatea ar fi acordat sponsorizare in bani, atunci nu ar fi trebuit sa colecteze TVA.

       Asa cum am prezentat in continutul acestui material, sponsorizarea este utila pentru ambele parti implicate, semnarea unui contract in acest sens fiind obligatorie. Pentru sponsor sau mecena, întelegerea scrisa este utila deoarece în baza ei isi poate reduce impozitul pe profit/venit datorat.

       Pentru beneficiar, contractul de sponsorizare sau actul de mecenat este o dovada scrisa care poate fi folosita pentru interesul propriu sau în fata organului fiscal. Cu acest act se face dovada ca venitul sau bunul în cauza provine din sponsorizare sau mecenat şi astfel nu este supus impozitarii.

De retinut:

 • pentru stabilirea deductibilitatii cheltuielilor cu sponsorizarea la calculul impozit pe profit/venit, se utilizeaza o baza de calcul, iar din punct de vedere al TVA, cadrul legal prevede o alta baza de calcul si doar daca sponsorizarea consta in acordarea de bunuri la care entitatea si-a dedus TVA;
 • pentru entitatile platitoare de impozit pe profit, cheltuielile cu sponsorizarea neutilizate in anul in care au fost suportate, pot fi reportate in urmatorii 7 ani consecutivi;
 • in cazul microintreprinderilor, nu exista prevederi referitoare la incadrarea in vreun plafon al cheltuielilor cu sponsorizarea, la calculul impozitului pe venit.

 

 

articol preluat cu acordul  www.accounting-leader.ro

Mai multe articole gasiti pe http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html

 

 

 

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact