Diverse

Rambursarea deconturilor cu sume negative in 2014

Rambursarea deconturilor cu sume negative in 2014
Laurentiu Ianculescu

rambursareA fost nevoie ca Uniunea sa traga Romania de urechi pentru ca cei in drept sa-si faca treaba asa cum trebuie. Este vorba despre greutatea pe care contribuabilii romani o intampina din partea Fiscului atunci cand solicita rambursare de TVA. In dorinta sa de a da cat mai tarziu sau deloc banii inapoi, Fiscul trage cat poate de mult de timp, aducand contribuabilii la disperare, pentru ca unii dintre ei chiar ajung sa depinda de banii pe care Statul ar trebui sa-i dea inapoi, dupa ce i-a incasat de 2 ori. Chiar si dupa ce Uniunea a cerut Statului roman sa se conformeze procedurilor europene, Statul roman foloseste tot felul de subterfugii pentru a trage de timp. Si e foarte normal ceea ce se intampla, pentru ca suntem intr-un an electoral iar daca dai banii inapoi contribuabilului, cu ce mai faci alegeri si propaganda electorala? Asa ca inca de anul trecut din octombrie 2013 s-a format un grup de lucru care sa vina cu propuneri pentru solutionarea cerereii Comisiei Europene. Grupul a lucrat si pe 11 martie 2014 munca sa s-a concretizat intr-un Proiect care vizeaza modificarea metodologiei rambursarilor de TVA. Aveti mai jos Proiectul:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

O R D I N NR.

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.263/2010

pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe

valoarea adaugata cu optiune de rambursare

In temeiul art.10 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulerioare, al art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 85 alin. (2) si al art. 1171 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art.XXVIII lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Art. I – Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La capitolul I litera B, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„6. Solicitarile de rambursare depuse la acelasi termen legal de depunere se supun procedurii de solutionare, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termenul prevazut la art.70 din Codul de procedura fiscala.”

2. La capitolul I litera B, dupa punctul 6, se introduce un nou punct, punctul 7 cu urmatorul cuprins:

“7. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare in perioada cuprinsa intre data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.”

3. La capitolul II, denumirea literei A se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“A. Prevederi generale privind solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili”

4. La capitolul II litera A, punctul 2 litera b) se abroga.

5. La capitolul II litera A, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 21 si 22, cu urmatorul cuprins:

„21. Etapele incadrarii in categoria de risc fiscal

21.1.1 Compartimentul de specialitate verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, daca persoana impozabila solicitanta figureaza cu fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal.

21.1.2 Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza conform pct.5.

21.2.1 Compartimentul de specialitate verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, daca persoana impozabila solicitanta figureaza cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale.

21.2.2. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care indeplinesc conditia de la pct. 21.2.1 se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza conform pct.5.

21.3. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal si nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele de inspectie fiscala, prin care se solicita sume de pana la 45.000 lei, se incadreaza la risc fiscal mic si se solutioneaza potrivit pct.3

21.4. Dispozitiile pct. 21.1.1.- 21.3. sunt aplicabile pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de toate categoriile de personae impozabile, inclusiv pentru deconturile de TVA aferente primelor 12 luni de la data inregistrarii in scopuri de TVA.

21.5. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, care nu se incadreaza in situatiile prevazute la pct. 21.1.1.- 21.3. se solutioneaza, in functie de categoria persoanei impozabile, potrivit procedurii prevazute la cap.II lit.B si cap.III.

22.Constituirea bazei de date privind persoanele impozabile pentru care organelle fiscale au stabilit risc fiscal mare

22.1.Compartimentul de specialitate va fi instiintat de catre organele fiscale cu privire la persoanele impozabile despre care acestea au informatii ca prezinta un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA.

22.2. De indata ce organul de inspectie fiscala detine astfel de informatii va transmite o instiintare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activitatii de inspectie fiscala. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi inscrise, de catre compartimentul de specialitate, intr-o baza de date speciala.

22.3. De indata ce organul cu atributii de administrare fiscala detine astfel de informatii va transmite o instiintare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activitatii de colectare. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi inscrise, de catre compartimentul de specialitate, intr-o baza de date speciala.

22.4. La primirea referatului privind persoanele impozabile pentru care organelle fiscale au stabilit risc fiscal mare, compartimentul de specialitate verifica daca pentru persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.

22.5. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mic, care se afla in curs de solutionare potrivit capitolului I lit.B pct.7, depuse de persoanele impozabile inscrise in baza de date, procedura se intrerupe, iar deconturile se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.

22.6. Pe baza referatului primit in conditiile pct. 22.2. si 22.3, compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, intocmite ca urmare a incadrarii deconturilor la risc fiscal mic. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza conducatorului unitatii fiscal spre aprobare.

22.7. In situatia in care este emisa Decizia de rambursare emisa sub rezerva verificarii ulterioare, aceasta se desfiinteaza in conditiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

22.8. Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si radierea din baza de date speciala se fac tot la propunerea organelor fiscale, prin referate motivate transmise compartimentului de specialitate pana la data de 5 a fiecarei luni.”

6. La capitolul II litera A, punctul 3.1 se abroga.

7. La capitolul II litera A, punctul 3.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ 3.2. In cazul deconturilor care prezinta un risc fiscal mic, organul fiscal emite, in termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.”

8. La capitolul II litera A, punctul 4, inclusiv punctele 4.1 – 4.5, se abroga.

9. La capitolul II litera A, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7 cu urmatorul cuprins:

„7. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:

a) directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) seful administratiei judetene a finantelor publice;

c) seful administratiei sectorului a finantelor publice, din municipiul Bucuresti;

d) seful serviciului fiscal municipal;

e) seful serviciului fiscal orasenesc;

f) seful biroului fiscal comunal;

g) seful administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei

generale regionale a finantelor publice Bucuresti;

h) seful administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti.”

10. La capitolul II, denumirea literei B si partea introductiva se modifica si vor avea urmatorul cuprins

“B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal in cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de alti contribuabili, decat marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii

Procedura prevazuta in acest capitol se aplica pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, altele decat marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, cu exceptia deconturilor cu sume negative de TVA care au fost incadrate in risc fiscal potrivit

prevederilor capitolului II, lit.A pct.21.1.1 – 21.3.”

11. La capitolul II lit.B1 punctul 1.1 se elimina sintagma „analiza documentara sau”.

12. La capitolul II litera B1, literele a) si f) de la punctul 6.1 se abroga.

13. La capitolul II litera B1, punctul 7.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„7.1. SIN-ul trimestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizeaza lunar conform pct. 6, pana la data de 5 a fiecarei luni, numai pentru persoanele impozabile nou-infiintate care au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursari cu inspectie fiscal anticipata si la care au fost stabilite diferente de taxa mai mici de 5%.”

14. La capitolul II litera B1, dupa punctul 7.1 se introduce punctul 7.2 care va avea urmatorul cuprins:


„7.2. Dispozitiile capitolului II lit.A pct. 22.5 – 22.8 sunt aplicabile in mod corespunzator.”

15. La capitolul II litera B1, pct.7.2.1 – 7.2.9 se abroga.

16. La capitolul II litera B2, punctul 3.1 se abroga.

17. La capitolul II litera B2, punctele 9 si 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„9. Daca toate sumele negative inscrise in coloana „Sume negative” se incadreaza, fiecare in parte, in SIN, se considera ca decontul de TVA prezinta risc fiscal mic si se genereaza proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Decizia de rambursare se emite in maximum 5 zile de la data depunerii decontului.

10. Daca nu este indeplinita conditia de la pct.9, se considera ca decontul de TVA prezinta risc fiscal mare si se transmite a doua zi compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.”

18. La capitolul II litera B2, punctul 11 se abroga.

19. La capitolul II, litera B3 se abroga.

20. La capitolul II, litera B4, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„2. Procedura se aplica pentru deconturile depuse de alti contribuabili, decat marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, incadrate la risc fiscal mare, ca urmare a aplicarii procedurii de la litera A si de la litera B sectiunea B2, si anume:

a) deconturi incadrate la risc fiscal mare, intrucat persoana impozabila solicitanta figureaza cu fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal ori figureaza cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale;

b) deconturi incadrate la SIN = 1, potrivit sectiunii B2 pct. 3.2 si 4.5;

c) deconturi care au obtinut la Fisa indicatorilor de inspectie fiscala un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte, potrivit sectiunii B2 pct. 5.1;

d) deconturi care, ca urmare a aplicarii prevederilor lit.B2 pct.10, au fost incadrate la risc fiscal mare.”

21. La capitolul II, litera B4, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„4. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mare, se genereaza Fisa de analiza de risc.”

22. La capitolul II litera D, punctul 3.2, de la liniuta a 5-a se elimina sintagma „referatul pentru analiza documentara si/sau”.

23. La capitolul II litera D, punctul 3.2 se completeaza, la final, cu o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:

„- alte inscrisuri sau documente care au stat la baza solutionarii decontului, cum ar fi:

extrasul din baza de date Cazier fiscal din care sa rezulte faptul ca persoana impozabila are/nu are infractiuni inscrise in cazierul fiscal, extrasul din baza de date constituita potrivit lit.A pct.22 din care sa rezulte ca persoana impozabila figureaza/nu figureaza, la data depunerii decontului, cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale ori referatul intocmit de organele fiscale din care sa rezulte ca, pe parcursul solutionarii decontului, organele fiscal au stabilit risc fiscal mare, dupa caz.”

24. La capitolul II litera D, punctul 6 se abroga.

25. La capitolul III litera A, dupa punctul 1.1 se introduce punctul 1.11 cu urmatorul cuprins:

„1.11 Se solutioneaza potrivit prezentului capitol deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari si mijlocii, precum si de exportatori, care nu sunt incadrate in risc fiscal potrivit prevederilor capitolului

II lit.A pct.21.1.1 – 21.3 din prezenta procedura.”

26. La capitolul III litera A, punctul 2.3 si punctul 3 se abroga.

27. La capitolul III litera C, punctul 2 se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

„2. Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse la acelasi termen legal de depunere sunt supuse procedurii de solutionare, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.”

28. La capitolul III litera C, punctul 4.1 se abroga lit.a) si c).

29. La capitolul III litera C, punctul 4.2, sintagma „ca urmare a conditiei prevazute la

pct.4.1 lit.c)” se inlocuieste cu sintagma „ca urmare a conditiei prevazute la capitolul II litera A, punctul 21.2.”

30. La capitolul III litera C, punctul 5 literele a) si c) se abroga.

31. La capitolul III litera C, punctul 5 litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) nu a depus in ultimele 12 luni toate declaratiile informative 390 (VIES)

„Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” si 394

„Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, pentru care persoanele impozabile aveau obligatia transmiterii catre organul fiscal;”

32. La capitolul III litera C, punctul 6.2, lit.b) se abroga.

33. La capitolul III litera C, punctul 6.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, in sensul pct. 4.1 si al pct. 5 lit. b), se realizeaza, dupa caz, prin referat motivat intocmit de compartimentul cu atributii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator.”

34. La capitolul III litera C, punctul 6.5.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„6.5.1. Ori de cate ori compartimentele prevazute la pct. 6.2 constata ca o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA indeplineste conditiile mentionate la pct. 4.1 sau la pct. 5 lit. b), acestea propun incadrarea in categoria de risc fiscal mare, pe baza de referat motivat, pe care il transmit de indata compartimentului de specialitate in vederea includerii in baza de date.”

35. La capitolul III litera C, de la punctul 6.5.2 se elimina sintagma „de la organul de inspectie fiscala”.

36. La capitolul III litera C, punctul 6.5.3 se abroga.

37. La capitolul III litera C, punctele 7.1 si 7.2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„7.1. Pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la pct.5 lit.d), compartimentul de specialitate solicita informatii, pentru toate deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse, compartimentului cu atributii in domeniul gestionarii declaratiilor fiscale.

7.2. Pentru verificarea indeplinirii conditiei prevazute la pct.5 lit.e), in situatia in care din decontul supus analizei nu rezulta codul CAEN al activitatii preponderente efectiv desfasurate in perioada de raportare, compartimentul de specialitate solicita compartimentului cu atributii de inregistrare fiscala informatii privind obiectul principal de

activitate cu care este inregistrata respectiva persoana impozabila.”

38. La capitolul III litera D, punctul 4 litera a) se abroga.

39. La capitolul III litera E se abroga.

40. La capitolul V, sintagma “directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti” se inlocuieste cu sintagma “directiile generale regionale ale finantelor publice”.

ART. II – Anexele nr. 1 – 7, 10 – 16 la procedura se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 14, care fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. III – Anexele nr. 8 si 9 la procedura se abroga.

ART. IV –Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si se aplica:

a) incepand cu deconturile de TVA aferente lunii martie 2014, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna ca perioada fiscala la TVA;

b) incepand cu deconturile de TVA aferente trimestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala la TVA;

c) incepand cu deconturile de TVA aferente semestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizeaza semestrul ca perioada fiscala la TVA;

d) incepand cu deconturile de TVA aferente anului 2014, pentru persoanele impozabile care utilizeaza anul ca perioada fiscala la TVA;

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact