Fundatii si asociatii

Legea 145/2012 pentru modificarea OUG 26/2000 cu privire la statutul de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor

Legea 145/2012 pentru modificarea OUG 26/2000 cu privire la statutul de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor
Costin Pietraru

Legea 145/2012 pentru modificarea OUG 26/2000 cu privire la statutul de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 517/26 iulie 2012 – paginile 3-4.
Art. Unic

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul capitolului VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL VI Obtinerea statutului de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor”

2. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 38. – (1) O asociatie, fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

  • a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;
  • b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative;
  • c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
  • d) detine un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus;
  • e) face dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate;
  • f) face dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.”

3. La articolul 38, alineatul (2) se abroga.

4. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Recunoasterea unei asociatii sau fundatii ca fiind de utilitate publica se face prin hotarare a Guvernului. In acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o inainteaza, in termen de 15 zile, organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.”


5. La articolul 39 alineatul (11), dupa litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu urmatorul cuprins:
„f) situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;
g) lista persoanelor angajate si copii de pe contractele de munca ale angajatilor;
h) copii de pe conventiile de colaborare, calificari, scrisori de recomandare si altele asemenea.”

6. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Recunoasterea utilitatii publice incumba asociatiei sau fundatiei urmatoarele obligatii:

  • a) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;
  • b) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;
  • c) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.”

7. La articolul 42, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una ori mai multe dintre conditiile prevazute la art. 38 care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul va retrage, prin hotarare, statutul de recunoastere a utilitatii publice, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei.
(3) Retragerea va interveni si in situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 41 alin. (2).
(4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de catre orice persoana fizica sau persoana juridica interesata.”
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata

 

 

 

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Fundatii si asociatii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Fundatii si asociatii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact