Legislatie

Modificarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice

Modificarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice
Costin Pietraru

certificat_de_atestare_fiscala

Proiect de ordin al Ministrului de Finante pentru modificarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice

Art. I. – Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situaţii:

  • a) la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
  • b) la solicitarea autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
  • c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;
  • d) la solicitarea deţinătorilor de părţi sociale la o societate comercială, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă, însoţită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. În situaţia în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată organului fiscal competent în termen de 2 zile de la data primirii.”

2. După alineatul (22) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin. (23), cu următorul cuprins:
„(23) Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conţină
următoarele elemente:


  • a) datele de identificare ale autorităţii solicitante;
  • b) datele de identificare ale contribuabilului; în acest caz este obligatoriu menţionarea denumirii/numele şi prenumele precum şi codul de identificare fiscală al contribuabilului;
  • c) temeiul legal al solicitării;
  • d) scopul solicitării. ”

3. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) În situaţia în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deţinătorul de părţi sociale organul fiscal competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deţinător de părţi sociale.”

4. La articolul 5 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) la pct. III – menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, menţiuni referitoare la starea obligaţiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condiţiile legii, precum şi la modalitatea de plată a taxei extrajudiciare de timbru;”.

5. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate. În cazul în care plata taxei extrajudiciare de timbru se efectuează prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale, conform legii, timbrul propriu-zis se aplică pe un exemplar original care se comunică solicitantului, matca se aplică pe un exemplar original care se păstrează la organul fiscal emitent, iar pe celelalte exemplare originale se fac menţiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru. În situaţia în care plata se efectuează prin celelalte modalităţi prevăzute de lege, se fac menţiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru pe toate exemplarele certificatului.”

6. Anexa nr. 2 „Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală”, cod M.F.P. – A.N.A.F. 14.13.25.99, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact