Legislatie

OUG nr. 68/2014 modifica OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale

OUG nr. 68/2014 modifica OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale
Costin Pietraru
declaratii 4Art. I. Se aproba exonerarea de la plata a institutiilor publice care trebuiau sa asigure finantarea potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu completarile ulterioare, pentru sumele reprezentand contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, acordate in anii 2011-2014, ce trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control.
Art. II. La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza restituirea sumelor reprezentand contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, pentru care Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control au constatat ca au fost acordate cu crearea de prejudicii.
Art. III. Articolul 72 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 72. – (1) in caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar pe perioada exercitarii functiei
(2) in situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de viceprimar pe perioada exercitarii functiei
(3) in situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei de primar, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar.”
Art. IV. Proiectele tehnice realizate prin derularea unor contracte de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot transmite cu titlu gratuit catre unitatile administrativ-teritoriale beneficiare.
Art. V. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins: „f) sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insusi ca titular a/al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.”
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), este prevazuta la art. 29618 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85% si se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d), asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.”
3. La articolul 6, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f).”
4. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora, iar indemnizatia se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.”
5. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) in cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.”
6. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 34. – Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.”
7. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau in drept sa le solicite.”
Art. VI. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 873 se introduce un nou articol, articolul 8731, cu urmatorul cuprins: „Art. 8731. – (1) Procedurile administrative privind accesul la asistenta medicala transfrontaliera, precum si rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere acordate intr-un alt stat membru au la baza criterii obiective si nediscriminatorii care sunt necesare si proportionale cu obiectivul urmarit
(2) Procedurile administrative prevazute la alin. (1) sunt usor accesibile si informatiile privind o astfel de procedura sunt puse la dispozitia publicului la nivelul adecvat acestuia. O astfel de procedura permite asigurarea prelucrarii solicitarilor in mod obiectiv si impartial.”
2. La articolul 874, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pensionarii si membrii lor de familie care au resedinta pe teritoriul unui alt stat membru al UE si pentru care, conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si Regulamentului (CE) nr. 987/2009, Romania este responsabila pentru rambursarea costurilor asistentei medicale, beneficiaza pe teritoriul Romaniei de asistenta medicala acordata in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in aceleasi conditii ca in cazul in care pensionarii si membrii lor de familie si-ar avea resedinta in Romania, cu exceptia:
 • a) asistentei medicale care, potrivit Directivei 2011/24/UE, este supusa autorizarii prealabile in statul membru al UE de resedinta, pentru pensionarii si membrii lor de familie care si-au stabilit resedinta in statul membru respectiv si in cazul in care acest stat membru a optat pentru o rambursare de sume fixe;
 • b) asistentei medicale furnizate in conformitate cu cap. I al titlului III din Regulamentul (CE) nr. 883/2004;
 • c) serviciilor prevazute la art. 864 alin. (3) din prezentul titlu.”
Art. VII. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit si Fondul european pentru garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 181, alineatele (1) si (15) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(1) Dupa efectuarea verificarilor cererilor de plata, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) vireaza beneficiarului, care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local, contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor declarate eligibile, intr-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului……………………………………………………………………………………..
(15) Pentru sumele virate si nejustificate prin cereri de plata, AFIR notifica beneficiarilor in termen de 5 zile lucratoare obligatia restituirii acestora.”
2. La articolul 181 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) numarul, data si valoarea facturii/facturilor care face/fac obiectul cererii de plata;”.
3. Dupa articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 182, cu urmatorul cuprins: „Art. 182. – (1) Beneficiarii masurilor din cadrul PNDR 2007-2013, altii decat cei prevazuti la art. 14-16, denumiti in continuare beneficiari privati, la depunerea spre decontare a cererii de plata pot proceda dupa cum urmeaza:
 • a) anexeaza documentele solicitate prin anexa nr. V «Instructiuni de plata» la contractul de finantare, inclusiv ordinele de plata si extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalenta care dovedesc efectuarea platilor atat pentru partea de contributie publica, cat si pentru cea proprie; sau
 • b) anexeaza documentele solicitate prin anexa nr. V «Instructiuni de plata»la contr actul de finantare, inclusiv cele care dovedesc plata integrala a taxei pe valoarea adaugata aferente fiecarei facturi, cu exceptia ordinelor de plata si/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalenta care dovedesc efectuarea platilor pentru partea de contributie publica
(2) Pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), beneficiarul privat trebuie sa deschida un cont distinct de disponibil la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului in raza careia este inregistrat fiscal, derularea operatiunilor specifice decontarii cererilor de plata urmand a se efectua cu respectarea urmatoarelor etape:
 • a) dupa efectuarea verificarilor dosarului cererii de plata si autorizarii platii, AFIR vireaza beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentand contributia publica, in contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului;
 • b) in ziua imediat urmatoare efectuarii viramentului, AFIR notifica beneficiarul privat cu privire la efectuarea platii, iar o copie a notificarii transmise beneficiarului privat se transmite unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;
 • c) beneficiarul privat prezinta la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incasarea in cont a contributiei publice, pentru fiecare factura in parte, ordine de plata pentru suma reprezentand contributia publica, precum si pentru sumele declarate neeligibile in urma verificarii cererii de plata de catre AFIR
(3) Notificarea prevazuta la alin. (2) lit. b) trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta:
 • a) numarul si data facturilor;
 • b) codul de identificare fiscala si denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executantilor de lucrari;
 • c) suma aferenta fiecarei facturi, care trebuie sa fie platita de beneficiarul privat din suma primita de la AFIR, detaliata pe cheltuiala eligibila si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata, in cazul in care aceasta reprezinta o cheltuiala eligibila;
 • d) suma aferenta fiecarei facturi care trebuie sa fie platita de beneficiarul privat din contributia acestuia reprezentand cheltuielile solicitate la plata si declarate neeligibile in urma verificarii cererii de plata de catre AFIR, precum si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata, dupa caz
(4) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la prezentarea ordinelor de plata de catre beneficiarii privati aflati in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), verifica existenta urmatoarelor conditii:
 • a) concordanta dintre denumirea furnizorului de bunuri/executantului de lucrari/prestatorului de servicii/codul de identificare fiscala si suma inscrisa in notificare cu datele din ordinele de plata depuse de beneficiarii privati pentru facturi;
 • b) concordanta dintre numarul si data facturii inscrise in notificare si cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinul de plata;
 • c) daca suma din ordinele de plata este egala cu suma inscrisa in notificare, potrivit detalierilor prevazute la alin. (3), pentru fiecare factura in parte;
 • d) daca suma totala din ordinele de plata este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (2) lit. b)
(5) Beneficiarii privati aflati in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), care deruleaza operatiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la banci comerciale, au obligatia de a-si transfera contributia proprie in contul pe care acestia au obligatia sa il deschida la unitatea Trezoreriei Statului in raza careia sunt inregistrati fiscal, reprezentand cheltuieli declarate neeligibile de AFIR
(6) Dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (4), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in cazul constatarii concordantei de date, vireaza suma totala primita de la AFIR din contul prevazut la alin. (2) in contul prevazut la alin. (5)
(7) Operatiunile prevazute la alin. (4) si (5) se efectueaza in aceeasi zi in care s-au primit ordinele de plata de la beneficiari
(8) in cazul in care beneficiarul privat nu depune ordinele de plata conform cerintelor si termenului prevazute la alin. (2) pentru toata suma prevazuta in notificare sau nu respecta conditiile mentionate la alin. (4), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral, in conturile AFIR, sumele primite de acestea din contul prevazut la alin. (2)
(9) in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de catre AFIR, beneficiarii privati au obligatia de a depune la AFIR ordinele de plata si extrasele de cont aferente platilor efectuate din contributia publica
(10) AFIR vireaza sumele prevazute la alin. (8) si restituite de trezorerie in conturile MADR din care s-au efectuat platile, deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.”
4. La articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Beneficiarul poate primi avansul dupa avizarea favorabila de catre AFIR a unei achizitii, conform procedurilor de lucru ale acesteia, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cu modificarile ulterioare.”
5. Ordonanta de urgenta se completeaza cu o anexa, avand cuprinsul prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
Art. VIII. in cuprinsul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea „Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)” se modifica si se inlocuieste cu denumirea „Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR)”, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cu modificarile ulterioare.
Art. IX. Alineatul (3) al articolului IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobata prin Legea nr. 3/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. (1), se cuvin incepand cu data de 1 ianuarie 2013, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1) lit.a) si b), respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c).”
Art. X. Dupa alineatul (4) al articolului 11 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urmatorul cuprins: „(5) in vederea constituirii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, astfel cum este acesta definit la art. 5 pct. 29 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificarile ulterioare, Guvernul poate aproba transferul de participatii detinute de stat la operatori economici in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale
(6) Transferul prevazut la alin. (5) se poate face cu titlu gratuit si se aproba prin hotarare a Guvernului, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
 • a) sa aiba ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau esalonarea la plata a acestora;
 • b) efectuarea unei analize tehnico-economice care sa cuprinda justificarea operatiunii si efectele in plan economic si social la nivel local;
 • c) transferul se efectueaza cu respectarea normelor nationale si comunitare in materie de ajutor de stat si concurenta;
 • d) sa fie exprimat acordul creditorilor in cazul in care actiunile transferate sunt grevate de sarcini/garantii;
 • e) unitatea administrativ-teritoriala sa fi solicitat transferul participatiilor detinute de stat
(7) Prevederile alin. (5) si (6) nu se aplica societatilor de interes strategic, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. V din prezenta ordonanta de urgenta transpune art. 7 si 8 din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independenta si de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 15 iulie 2010. Art. VI din prezenta ordonanta de urgenta transpune art. 7 alin. (2) lit. b) si art. 9 alin. (1) si (2) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, pag. 45-65.”
Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact