Stiri

Noi modificari aduse de OUG 8/2014 in Codul de Procedura fiscala

Noi modificari aduse de OUG 8/2014 in Codul de Procedura fiscala
Costin Pietraru

codul_fiscal_2014În data de 28 februarie 2014 a fost publicată OUG Nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

Printre actele normative modificate de prezenta ordonanţă se numără şi Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală („Codul de procedură fiscală”).

Potrivit noilor modificări, poprirea conturilor contribuabililor în cadrul procedurii executării silite, pentru sume datorate la bugetul de stat, va fi realizată numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei.

Rambursarea TVA în sumă de până la 45.000 de lei se va face cu inspecţie fiscală ulterioară.

Certificarea declarațiilor fiscale anuale a devenit opţională. Dobânzile de întârziere au fost ajustate la nivelul de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere.

Contribuabilii pot solicita dobânzi de întârziere pentru sume achitate în baza unor acte de impunere ulterior anulate pentru perioada cuprinsă între data stingerii obligaţiei de plată şi data restituirii sumelor, cu excepţiile prevăzute de lege.

Cititi aici CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE actualizat cu Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014

Depunerea declaraţiilor cu privire la rezidenţii altor state membre UE

Este instituită obligaţia plătitorilor de venituri (venituri din muncă, remuneraţii plătite administratorilor, produse de asigurări de viaţă în anumite condiţii prevăzute de lege, pensii) de depunere a declaraţiilor privind veniturile plătite fiecărui beneficiar rezident al altor State Membre şi obligaţia rezidenţilor ai altor State Membre de declarare a veniturilor realizate din proprietăţi imobiliare situate în România.

Obligaţia de menţionare a datelor de identificare a consultanţilor fiscali, auditorilor financiari, experţilor în cuprinsul documentelor semnate de aceştia

Modificările introduc obligaţia contribuabililor de a menţiona expres în cuprinsul documentelor depuse la organele fiscale datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice menţionate mai sus, în situaţia în care documentele sunt semnate  de aceştia.

Certificarea declaraţiilor fiscale depuse la autorităţile fiscale

Este instituită posibilitatea contribuabililor de a opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale, anterior depunerii acestora la autorităţile fiscale, de către un consultant fiscal care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali. Certificarea declaraţiilor fiscale se realizează cu sau fără rezerve, potrivit normelor de certificare aprobate.

Controlul antifraudă

Este introdusă instituţia controlului antifraudă în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea ANAF, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.


Anumite reguli speciale privind stingerea creanţelor fiscale

Noua reglementare instituie regula potrivit căreia plăţile efectuate de debitori nu se distribuie şi nu sting prin plată/compensare obligaţiile fiscale:

  • născute din titluri executorii pentru care suspendarea executării este dispusă de instanţă sau creditori, în condiţiile legii, sau
  • pentru care a fost dispusă suspendarea pe o perioada de cel mult şase luni, prin hotărâre a Guvernului.

Aceste debite vor putea fi stinse numai la solicitarea expresă a contribuabililor.

Precizări cu privire la data exigibilităţii sumelor de restituit de la bugetul de stat

Ordonanţa aduce unele modificări cu privire la data la care devin exigibile creanţele fiscale în cazul sumelor de restituit de la bugetul de stat, susceptibile de fi stinse prin compensare cu alte datorii ale contribuabilului la bugetul de stat.

Reguli speciale privind rambursarea TVA

Potrivit noilor reglementări, rambursarea TVA se va efectua numai cu inspecţie fiscală ulterioară, dacă valoarea TVA este de până la 45.000 lei.
Prin excepţie, cazurile de mai sus nu sunt aplicabile contribuabililor care au înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni, sau dacă – în baza informaţiilor obţinute – organul fiscal consideră că există riscul unei rambursări necuvenite.
Celelalte cereri de rambursare vor fi soluţionate cu inspecţie fiscală anterioară sau, după caz, ulterioară aprobării rambursării, în baza unei analize de risc realizată de organele de inspecţie fiscală.

Reguli speciale privind restituirea creanţelor fiscale colectate prin reţinere la sursă

În lumina noilor reglementări, dacă plătitorii de venituri au reţinut la sursă un impozit pe venit mai mare decât cel datorat, ca regulă, sumele se restituie de către plătitori, la cererea contribuabililor Cererea trebuie formulată cu respectarea termenului de prescripţie.  Sumele restituite de plătitor se regularizează prin raportare la alte obligaţii fiscale de acelaşi tip.
Pentru impozitul pe venit care este supus regularizării, plătitorii nu depun declaraţii rectificative.
În situaţia în care plătitorul de venituri nu mai există, sumele reţinute în plus faţă de obligaţia fiscală datorată potrivit legii se restituie de către organul fiscal competent, la cerere contribuabililor.

Nivelul dobânzilor

Nivelul dobânzii este micşorat la un cuantum de 0,03% pe fiecare zi de întârziere.

Dobânzi aferente obligaţiilor de plată impuse la plată în baza unor acte administrativ-fiscale anulate şi stinse anterior anulării

Se instituie obligaţia organelor fiscale de a calcula şi plăti contribuabililor dobânzi aferente obligaţiilor de plată impuse la plată prin acte administrativ fiscale ulterior anulate şi care au fost stinse prin plată/compensare anterior anulării. Dobânzile se calculează începând de la data stingerii creanţelor fiscale şi până la data restituirii/compensării acestora cu alte debite  ale contribuabililor.

Noi reguli cu privire la instituirea măsurii popririi în cadrul executării silite

Pentru stingerea obligaţiilor fiscale în cadrul executării silite, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, care poate fi înfiinţată numai după împlinirea unui termen de 30 zile de la data comunicării somaţiei.

Majorarea pragului valoric cu privire la competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor fiscale

Potrivit noilor modificări, structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contestatarul sau cea competentă pentru administrarea nerezidenţilor, va soluţiona contestaţiile formulate împotriva actelor de impunere având ca obiect creanţe fiscale în valoare de până la 5 milioane lei.
În situaţia actelor de impunere având ca obiect creanţe fiscale în valoare de peste 5 milioane lei, sau care au fost emise de  organe centrale de inspecţie/control, competenţa de soluţionare revine Direcţiei Generale de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul ANAF.

Dispoziţii tranzitorii

Ordonanţa intră în vigoare la data de 28 februarie 2014, cu excepţia dispoziţiilor speciale cu privire la rambursarea TVA  (art. III, pct. 13) care se aplică numai deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se încheie începând cu data de 1 martie 2014, şi a prevederilor referitoare la nivelul dobânzii, care se aplică începând cu data de 1 martie 2014.

Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 151 din 28 februarie 2014 si PWC

 

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Stiri
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Stiri

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact