Stiri

Polita PAD devine obligatorie cu incere din 1 Septembrie 2012

Polita PAD devine obligatorie cu incere din 1 Septembrie 2012
Costin Pietraru

Potrivit Ordin nr.15/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 22/08/2012, proprietarii de locuinţe vor fi obligaţi de la 1 septembrie să încheie două poliţe de asigurare, una obligatorie şi alta facultativă, dacă doresc să-şi protejeze casele pentru sume şi riscuri suplimentare celor prevăzute de asigurarea obligatorie.

Asigurările obligatorii (PAD) acoperă doar pagubele produse de cutremure, inundaţii şi alunecări de teren şi numai în limita a 10.000 sau 20.000 de euro în funcţie de materialul de contrucţie al locuinţei. Până acum asiguraţii care încheiau o poliţă facultativă care acoperea cele trei riscuri nu aveau obligaţia să încheie şi o poliţă obligatorie.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a modificat însă normele privind asigurarea locuinţelor şi companiile de asigurări nu mai au voie să subscrie riscuri de catastrofă decât pentru sume care depăşesc 10.000 sau 20.000 de euro.

Poliţele facultative încheiate înainte de 1 septembrie se vor derula însă fără modificări până la expirarea contractelor.

 

La data intrării în vigoare (01.09.2012) a Ordinului nr.15/2012, se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, de punere în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art. 1. – Prezentele norme se aplică pentru asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, denumită în continuare asigurarea obligatorie a locuințelor.

Art. 2. –

(1) În cuprinsul prezentelor norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, termenii de mai jos au următorul înțeles:

1.1. Eveniment asigurat – riscul acoperit prin polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD, care apare sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare și ce are ca efect producerea de daune pentru care se naște dreptul la despăgubire.

1.2. Daună – prejudiciu material provocat locuinței în urma producerii unui risc acoperit de PAD.

1.3. Despăgubire cuvenită – suma pe care Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID, o datorează beneficiarului PAD pentru daunele care au avut loc în urma producerii riscurilor asigurate.


1.4. Asigurător autorizat – asigurător asociat în PAID și autorizat potrivit legii și normelor emise în aplicarea acesteia să practice asigurarea obligatorie a locuințelor.

1.5. Administrator – persoana ori autoritatea desemnată, în condițiile legii, să administreze construcțiile cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului ori a unităților administrativ-teritoriale.

1.6. Contractant/Asigurat – persoană fizică sau juridică cu interes asigurabil asupra locuinței care face obiectul PAD, respectiv: proprietarul, administratorul, locatorul locuinței, împuternicitul ori reprezentantul legal al acestora, după caz, care la încheierea contractului obligatoriu de asigurare a locuinței cu PAID pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, republicată, se obligă față de PAID să plătească prima de asigurare obligatorie.

1.7. Beneficiar PAD – persoană fizică sau juridică, desemnată de proprietar și menționată în PAD, îndreptățită să primească despăgubirea pentru pagubele provocate locuinței asigurate în urma producerii unui risc acoperit, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicată.

CAPITOLUL II – Clasificarea locuințelor

Art. 3. –

 • (1) Se consideră locuințe construcțiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare care fac corp comun cu construcția cu destinația de locuință, având structura și pereții din elemente precizate în Legea nr. 260/2008, republicată. Tipurile de locuințe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele: – tip A – construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; – tip B – construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.
 • (2) În situația în care o locuință este compusă din mai multe corpuri de clădire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau în același timp, tipul locuinței se stabilește în funcție de materialele din care au fost executate structura de rezistență și pereții exteriori pentru partea de construcție care are cea mai mare suprafață construită.

Art. 4. – La încheierea contractului de asigurare, tipul de locuință, prevăzut la art. 2 lit. c) din Legea nr. 260/2008, republicată, se stabilește în baza declarației contractantului/asiguratului, cu semnătura acestuia la rubrica „tipul locuinței și suma asigurată” din PAD.

CAPITOLUL III – Obiectul asigurării obligatorii a locuințelor

Art. 5. – Obiectul contractului de asigurare îl reprezintă construcțiile cu destinația de locuință, în sensul art. 3 alin. (1), situate pe teritoriul României.

Art. 6. – Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie pe o perioadă de 12 luni.

Art. 7. –

 • (1) Proprietarii de locuințe care au încheiate contracte de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, au obligația de a încheia contracte de asigurare obligatorie a locuințelor la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul contractelor de asigurare multianuale, la data primei aniversări a acestora, după data aplicării Legii nr. 260/2008, republicată.
 • (2) Începând cu data de 01.09.2012, societățile de asigurare autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuințe, vor putea încheia asigurări facultative pentru locuințe pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuințelor, numai pentru sumele asigurate care excedează sumelor asigurate obligatoriu conform Legii nr. 260/2008, republicată. (3) Pentru riscurile și sumele asigurate obligatoriu, prevăzute în Legea nr. 260/2008, republicată, societățile de asigurare vor putea încheia doar PAD.

Art. 8. –

 • (1) În cazul construcțiilor aflate în coproprietate se încheie câte un contract pentru fiecare locuință deținută în proprietate/folosință, care acoperă și cota-parte din coproprietatea indiviză care revine fiecăruia pentru părțile care prin natura lor sunt destinate folosirii în comun de către toți proprietarii construcției, respectiv dependințele, dotările și utilitățile aferente locuirii.
 • (2) În acest caz prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuință în parte. Modul de repartizare la asigurații/beneficiarii asigurării a sumelor plătite de PAID cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabilește prin Normele privind constatarea, evaluarea și lichidarea daunelor la asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009.

Art. 9. –

 • (1) Pentru condominiile în care sunt cel puțin 4 apartamente se încheie câte un contract pentru fiecare parte a construcției cu destinația de locuință deținută în proprietate exclusivă, care cuprinde și dependințele, dotările și utilitățile deținute în proprietate comună. În acest caz valoarea sumei asigurate obligatoriu, precum și a primelor de asigurare se constituie din totalul sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuință în parte. În situația în care o persoană este proprietara unui număr mai mare de locuințe, prima de asigurare va fi reprezentată în raport cu cota-parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate obligatoriu fiind calculată ca mai sus.
 • (2) Modul de repartizare la beneficiarii coproprietari a sumelor cu titlu de despăgubire, în cazul producerii riscului asigurat, se stabilește prin Normele privind constatarea, evaluarea și lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009.

CAPITOLUL IV Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale – PAD

Art. 10. – PAD cuprinde următoarele:

 • a) informații furnizate de contractant/asigurat referitoare la: – identificarea asiguratului, contractantului și a beneficiarului asigurării: numele și prenumele/denumirea, adresa completă a locuinței, CNP/CUI, telefon; – identificarea obiectului asigurării: tipul locuinței, potrivit clasificării prevăzute la art. 3 alin. (1);
 • b) riscurile acoperite prin contract;
 • c) suma asigurată obligatoriu pentru tipul de locuință asigurat;
 • d) prima de asigurare obligatorie aferentă sumei asigurate;
 • e) data emiterii poliței și perioada de valabilitate a acesteia;
 • f) datele de identificare ale PAID;
 • g) denumirea asigurătorului autorizat care a eliberat PAD în numele și contul PAID;
 • h) semnăturile părților contractante;
 • i) denumirea actelor normative care prevăd drepturile și obligațiile părților contractante.

Art. 11. –

 • (1) În baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuință care face obiectul asigurării, asigurătorul eliberează contractantului, în numele și contul PAID, o PAD pentru fiecare locuință aflată în proprietate, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
 • (2) Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale se tipărește de către PAID sau se emite electronic de către asigurătorii autorizați și de către PAID.

Citeste intregul Ordinului nr.15/2012 aici!

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Stiri

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact